Αρχική ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς στη Λακωνία – 15 συλλήψεις

Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς στη Λακωνία – 15 συλλήψεις

123
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Áóôõíïìéêïß áíáæçôïýí ëçóôÝò ìåôÜ áðü áðüðåéñá ëçóôåßáò ðïõ Ýêáíáí óôï óðßôé ôïõ ðñïðïíçôÞ ôïõ ÐÁÏÊ Ãéþñãïõ Äþíç, óôçí ÊçöéóéÜ ôçí ÐÝìðôç 28 Éïõíßïõ 2012. ¸íïðëïé ëçóôÝò ðñïóðÜèçóáí íá ìðïõí óôï óðßôé ôïõ Ãéþñãïõ Äþíç, üôáí ôïõò áíôéëÞöèçêáí áóôõíïìéêïß. Ïé ëçóôÝò ðÞñáí Ýíáí üìçñï ìáæß ôïõò, ôïí ïðïßï Üöçóáí åëåýèåñï ìåôÜ áðü ëßãç þñá, áöïý îåêßíçóå ç êáôáäßùîç êáé áíôáëëÜ÷èçêáí ðõñÜ ìåôáîý ëçóôþí êáé áóôõíïìßáò, ìå áðïôÝëåóìá íá ôñáõìáôéóôåß Ýíáò áóôõíïìéêüò êáé Ýíáò áðü ôïõò ëçóôÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Στο πλαίσιο της πρόληψης, αλλά και της αντιμετώπισης παραβατικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τον γενικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, έγιναν έλεγχοι σε σαράντα πέντε (45) άτομα και δεκαοκτώ (18) οχήματα. Επιπλέον, προσήχθησαν συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα και συνελήφθησαν δεκαπέντε (15) άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

  • Πέντε (5) άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Δέκα (10) άτομα, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αφαιρέθηκαν τα στοιχειά κυκλοφορίας δέκα (10) οχημάτων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης.

 

Οι δράσεις αυτές, είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.