Σάββατο
27
Φεβρουάριος
TOP

Τι έκρινε το ΝΣΚ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο αποφοίτων ΕΠΑΛ

Γνωμοδότηση που αφορά τη μοριοδότηση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στους Διαγωνισμούς μονίμων και ΙΔΑΧ προσλήψεων του ΑΣΕΠ, εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Πρόκειται για την αριθμ. 13/202Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ, με την οποία απάντησε σε ερώτημα που είχε δεχθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

 

Συγκεκριμένα, το ΝΣΚ γνωμοδότησε ομόφωνα τα εξής:

“ I] Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 και πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 αποτελούν διακριτούς μεν τίτλους σπουδώναπαιτούνται, όμως, αθροιστικά, προκειμένου ο κάτοχος αυτών να συμμετάσχει σε διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα που διενεργούνται κατόπιν σχετικής Προκήρυξης του ΑΣΕΠ σε όλους του Κλάδους ΔΕ για τους οποίους απαιτείται ως τυπικό προσόν το πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών.

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να προσκομιστεί ως τυπικό προσόν διορισμού μόνο το απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. για την πλήρωση θέσεων των Κλάδων ΔΕ «Διοικητικών Γραμματέων», «ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού», «ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων» και «ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων», ως ισότιμος τίτλος σπουδών με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, το οποίο προβλέπεται ως προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των Κλάδων αυτών.

II] Οι κάτοχοι και των δύο τίτλων σπουδών δεν δικαιούνται πρόσθετη μοριοδότηση (λόγω κατοχής δεύτερου τίτλου σπουδών), αφού αυτοί αθροιστικά αποτελούν τον βασικό τίτλο σπουδών για τη συμμετοχή σε διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα.

III] Οι εν λόγω τίτλοι δεν είναι ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών για την κάλυψη θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα που προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ, αφού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18, 22 και 23 του π.δ/τος 50/2001), το απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. δύναται αυτοτελώς να αποτελέσει τον βασικό τίτλο σπουδών για την πρόσληψη σε θέσεις των Κλάδων «Διοικητικών Γραμματέων», «ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού», «ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων» και «ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων» (καθώς επίσης και επικουρικό τίτλο για την πρόσληψη σε θέση του Κλάδου «ΔΕ Οδηγών» και «ΔΕ Τηλεφωνητών») ”

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ 

Υπενθυμίζουμε ότι οι Γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους από τον αρμόδιο Υπουργό. Μετά την αποδοχή τους, οι Γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση. Για τη συγκεκριμένη, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΣΚ αναφέρεται ακόμα ότι «εκκρεμεί αποδοχή».