Κυριακή
23
Ιούνιος
TOP

Έγινε η παραλαβή της Α΄ φάσης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»

Η Α΄ Φάση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) που εκπονείται από το Δήμο Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ολοκληρώθηκε με την παραλαβή από την Οικονομική Επιτροπή των παραδοτέων συμβατικών τευχών. Η Α΄ Φάση που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2019, ολοκληρώθηκε μέσα στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, με βασικές αρνητικές συνέπειες την δια ζώσης επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο.

Το έργο του μελετητή, υποστήριξε η Ομάδα εργασίας του Δήμου, καθώς και τα μέλη του δικτύου φορέων που συγκροτήθηκε για αυτό το σκοπό, οι οποίοι παρείχαν τα αναγκαία δεδομένα και οργάνωσαν την ανοικτή διαδικτυακή διαβούλευση μέσω της διεύθυνσης svak.kalamata.gr, καθώς και τις δύο δια ζώσης παρουσιάσεις και μιας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τα παραδοτέα της Α΄ Φάσης :

 • Αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση της πόλης, σε ότι αφορά την κίνηση των οχημάτων ΙΧ, των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των οχημάτων ανεφοδιασμού, των αναγκών για στάθμευση, αλλά και για την κίνηση των πεζών, των ποδηλάτων και των ευάλωτων χρηστών.
 • Αξιολογούνται, τα δεδομένα που έχουν ληφθεί με όλα τα επιστημονικά πρωτόκολλα.
 • και προτείνεται η Στρατηγική, ώστε να ικανοποιηθεί το όραμα: «Πόλη Φιλική και Ανθεκτική», για τη κινητικότητα. Μια στρατηγική που σχετίζεται :
  • Με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, κατοίκων και επισκεπτών.
  • Με τη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις απο την κλιματική αλλαγή.
  • Με την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων για τη διαμόρφωση μιας νέας μορφής λειτουργιών της πόλης, σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο.

Στρατηγική της οποίας οι προτεραιότητες είναι οι :

 • Η αρμονική συνύπαρξη όλων των μέσων μεταφοράς στο δρόμο, μέσω της δημιουργίας συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας.
 • Η ανάπτυξη και προώθηση των ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών μορφών μετακίνησης, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο.
 • Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και ειδικότερα των ευάλωτων χρηστών (ΑμεΑ, πεζών και ποδηλατιστών).
 • Η επίτευξη ισότιμης προσβασιμότητας για όλους στο δημόσιο χώρο, με ιδιαίτερη μνεία για την ανάπτυξη των υποδομών ΑμεΑ.
 • Η βέλτιστη οργάνωση και ρύθμιση της στάθμευσης παρά την οδό και σε δημόσιους χώρους, διασφαλίζοντας θέσεις μόνιμων κατοίκων.
 • Η αύξηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής αποδοτικότητας του οδικού δικτύου, μέσω της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
 • Η επανεπένδυση εσόδων από ήδη εφαρμοζόμενα ή προτεινόμενα μέτρα (π.χ. πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων) σε άλλα μέτρα του Σ.Β.Α.Κ.
 • Η δυνατότητα πραγματοποίησης των μετακινήσεων με εναλλακτικά μέσα/μορφές μετακίνησης
 • Η δυνατότητα επίτευξης του σκοπού μετακίνησης χωρίς την πραγματοποίηση της μετακίνησης.

Σε κάθε μια από τις οποίες τέθηκαν Στόχοι, Δείκτες παρακολούθησης, καθώς και οι Τιμές αυτών για τα επόμενα 5, 10 και 20 έτη.

sv 1Pin

ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για κάθε άξονα κινητικότητας, τελικός στόχος είναι η ολοκλήρωση των προτεινόμενων μέτρων και παρεμβάσεων σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται :

 • Ανάπτυξη υποδομών για Πεζούς – προσβασιμότητα για όλους

Παρεμβάσεις για :

 • Μετατροπή οδών σε ήπιας κυκλοφορίας.
 • Πεζοδρομήσεις.
 • Αναπλάσεις οδών.
 • Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων.
 • Βελτίωση αστικού εξοπλισμού.
 • Εγκατάσταση υπερυψωμένων διαβάσεων
  •  Σχολικά συγκροτήματα
  •  Παιδικές Χαρές
  •  Πάρκα – πλατείες
  •  Ιεροί Ναοί
 • Προώθηση μέσων ήπιας μετακίνησης
  • Ποδήλατο
 •   Στρατηγικός στόχος δεν θεωρείται ένα ευρύ δίκτυο αποκλειστικών οδών ποδηλάτου, αλλά ένα ει δυνατόν πιο περιορισμένο δίκτυο, με παράλληλη ανάπτυξη και επέκταση των περιοχών ήπιας κυκλοφορίας.
 •  Δημιουργία δικτύου ποδηλατικών διαδρομών
 •  Λειτουργία συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων
  • Ελαφρά προσωπικά Ηλεκτροκίνητα οχήματα
 • Προώθηση των μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς

Για τα Δρομολόγια

 • Πύκνωση δρομολογίων
 • Νέα γραμμή Π1 : Εστία _ Κέντρο
 • Νέα γραμμή Π2 : Ανατ. Συνοικισμός – Κέντρο
 • Τροποποίηση γραμμής 1
 • Τροποποίηση γραμμής 2

Για το Στόλο οχημάτων

 • Οχήματα νέας τεχνολογίας, φιλικών σε ΑΜΕΑ
 • Εφαρμογή συστήματος τηλεματικής και δυναμικής δρομολόγησης
 • Οδική Κυκλοφορία και στάθμευση

Οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Τροποποίηση προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης
 • Θέσπιση σταθερού ωραρίου τροφοδοσίας των εμπορικών καταστημάτων, εκτος των ωρών αιχμής
 • Επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Αναδιαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Αναζήτηση αδόμητων οικοπέδων
 • Κατασκευή οργανωμένων χώρων στάθμευσης (υπόγειων

Στο επόμενο στάδιο, στην Β’ Φάση, η Στρατηγική θα μετατραπεί σε πολιτικές και έργα που θα αποτυπωθούν σε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο, στο οποίο θα καθορίζονται :

1. Οι προτεραιότητες των δράσεων και η συσχέτιση μεταξύ τους

2. Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης αυτών.

3. Ο καθορισμός στόχων και δεικτών με τους οποίους θα γίνεται η αποτίμηση των παρεμβάσεων και των πολιτικών, που θα υλοποιούν το όραμα που έχει τεθεί.

Με το προτεινόμενο σχέδιο, η πόλη αποκτά δεδομένα και επιχειρήματα, με τα οποία μπορεί να σχεδιάσει :

 • βελτίωση της προσβασιμότητας
 • κίνηση με ασφάλεια
 • παροχή υψηλής ποιότητας μεταφορών με έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο και τα ΜΜΜ.