Αρχική ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Έκπτωτη η ΚΑΣΤΑΤ από έργο οδοποιίας στη Μεσσηνία

Έκπτωτη η ΚΑΣΤΑΤ από έργο οδοποιίας στη Μεσσηνία

200
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έκπτωτη κήρυξε με σημερινή απόφασή της η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Μεσσηνίας την εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ, για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2018)», προϋπολογισμού:600.000,00 € , αναδόχου: Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την κήρυξη της πιο πάνω εταιρείας ως έκπτωτης, η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Μεσσηνίας στο σχετικό έγγραφό της αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι με την υπ’ αριθμ. 1011/28-03-2019 Απόφαση, Πράξη 3/2019 (ΑΔΑ:ΩΔΨΣ7Λ1-ΨΔ6) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης της ανάθεσης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ με μέση έκπτωση 59,74 %. Την από 20 Ιουνίου του 2019 υπογραφείσα σύμβαση του έργου, (ΑΔΑΜ:19SYMV005239500 2019-07-08) ποσού 194.809,47 πλέον ΦΠΑ 24%, την εγκεκριμένη μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Την υπ’ αριθμ. 36703/21-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΑ107Λ1-1ΜΒ) Απόφαση του Προϊσταμένου Τ.Σ.Ε. ορισμού επιβλέποντος και συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου. Την με αρ. πρωτ. 61236/14-10-2019 Ειδική Πρόσκληση με την οποία κλήθηκε ο ανάδοχος για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών, ως περιγράφονται σε αυτή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από τη λήψη της:

α. Στην 82η Εθν.οδό Ασπρόχωμα – Πύλος, από τη ΧΘ13+000  (αμέσως πριν το γεφύρι στο ρέμα Τυφλό) και σε μήκος 400μ περίπου, έως και την επόμενη στροφή. Για την ασφαλτόστρωση θα προηγηθεί, υποχρεωτικά, ο απαιτούμενες καθαρισμός των παρόδιων ερεισμάτων – τάφρων από φερτά και βλάστηση, ώστε να επανέλθουν στην αρχικές τους διαστάσεις, καθώς στο εν λόγω τμήμα, έχει συσσωρευτεί αρκετή ποσότητα φερτών εκατέρωθεν της οδού, ακόμη και επί του ασφαλτοτάπητα, για την εξασφάλιση της ομαλής απορροής των υδάτων εκτός οδοστρώματος, για τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους ασφαλτοτάπητα. 

β. Στην 13η επαρχιακή οδό στο τμήμα Φοινικούντα – Μεθώνη  κατά θέσεις, και συγκεκριμένα από τη ΧΘ6+200 έως και τη διασταύρωση με την 9η Εθν. Μεθώνη –Πύλος, μήκους 6,2 χλμ περίπου (με αρχή χιλιομέτρησης τη διασταύρωση στη 13η επαρχ προς Γριζόκαμπο). Επίσης, στο τμήμα αυτό θα πρέπει να προηγηθεί καθαρισμός των παρόδιων ερεισμάτων τάφρων από φερτά και βλάστηση

 Στις ανωτέρω θέσεις θα γίνει φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα. Επειδή κατά θέσεις υπάρχουν αρκετές ανωμαλίες του οδοστρώματος, θα διαστρωθεί και ισοπεδωτική στρώση, όπου απαιτείται. Σε όλες τις θέσεις θα διαστρωθεί αντιολισθηρός τάπητας.

  1. Το γεγονός ότι η ειδική πρόσκληση παραλήφθηκε από την Ανάδοχο την 25-10-2019 με αποδεικτικό παραλαβής
  2. Το γεγονός ότι έως σήμερα η Ανάδοχος του έργου δεν συμμορφώθηκε με το περιεχόμενο της Ειδικής Πρόσκλησης, και συγκεκριμένα δεν έχει προβεί σε καμία εργασία, πλην του καθαρισμού των παρόδιων ερεισμάτων και τάφρων από φερτά και βλάστηση στην 1η ζητούμενη θέση.
  3. Το άρθρο 160 παρ. 6 του Νόμου 4412/2016 που αναφέρει ότι αν η προθεσμία που τέθηκε στην Ειδική Πρόσκληση παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως.

Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία κηρύσσει την Ανάδοχο Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  «ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ» του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2018)», Έκπτωτη από το ανωτέρω έργο, σε εφαρμογή του άρθρου 160 του Νόμου 4412/2016