Τετάρτη
24
Φεβρουάριος
TOP

Ανακοίνωση Εργασιών Έκτακτης Γ.Σ. της 26/07/2020 των Μετόχων της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Νότου (ΑΝΕΝ Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.  ΤΗΣ 26ης/07/2020

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΤΟΥ (ΑΝΕΝ ΑΕ) ΑΡ.ΜΑΕ 43064/73/Β/99/15, ΓΕΜΗ 122137258000

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ (ΠΕΡΙΔΟΥ 1 ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ)

 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΤΑ 500.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ «ΥΠΕΡ ΑΡΤΙΟ» ΜΕΤΟΧΩΝ. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 24/09/2019 ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ Μ.Κ  ΚΑΤΑ 500.000,00 ΕΥΡΩ. 

 

ΤΟ Μ.Κ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (3.005.654,00) ΕΥΡΩ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (7.514.135,00) ΜΕΤΟΧΕΣ.

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ «ΥΠΕΡ ΑΡΤΙΟ» (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ) ΠΟΣΟΥ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (5.000.000,00) ΕΥΡΩ.

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό βάσει της με αριθμό 265/31/30.06.2020  απόφασής των Οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας και  λαμβάνοντας υπόψη την μη διενέργεια της προγραμματισθείσης για τις 20/03/2020 Έκτακτης Γ.Σ. (όπως και των επαναληπτικών αυτής για τις 26/03/2020 και για τις  02/04/2020 αντίστοιχα) λόγω πανδημίας (COVID 19) και απαγόρευσης συναθροίσεων, συγκάλεσε τους Μετόχους σε Έκτακτη Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της στις 26 Ιουλίου 2020 για συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και λήψη σχετικών αποφάσεων ειδικά περί του θέματος της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου: α) με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 500.000,00 ευρώ και την έκδοση «υπέρ άρτιο» νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων β) με συμψηφισμό ληξιπροθέσμων οφειλών της Εταιρείας προς Πιστωτές της καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής της Εξυγιαντικής Διαδικασίας (2012 – 2020) κατά τους όρους, τις  απαλλαγές και τις συμβατικές προβλέψεις των «Τελικών Διατάξεων» του κεφ. ΧΧ. παρ. β και δ της από 05/09/2012 επικυρωθείσης Συμφωνίας Εξυγίανσης και των συναφών διατάξεων του Ν. 3588/2007. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η ΑΝΕΝ Α.Ε. παραμένει μέχρι σήμερα η μοναδική ακτοπλοϊκή Εταιρεία η οποία εισήγαγε αξιόπιστα προς επικύρωση Συμφωνία και Σχέδιο Εξυγίανσης με την πλειοψηφία των Πιστωτών της και το εφάρμοσε μετά την δικαστική επικύρωση του, υλοποιώντας τους επιμέρους όρους και τις διατάξεις τους. Εξόφλησε πλήρως κάθε είδους φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη  υποχρέωσή της (πλέον μηδενικές υποχρεώσεις) όπως και το σύνολο του τραπεζικού της δανεισμού (πλέον μηδενικός) καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των λοιπών Πιστωτών της (πρώην εργαζομένων, ναυτικών, προμηθευτών, Ναυπηγείων, Λιμενικών Αρχών, Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου κ.λ.π.).

Σημειώθηκε, ότι η προταθείσα απόφαση για εν μέρει αύξηση του μ.κ. «με συμψηφισμό υποχρεώσεων» ανανέωνε και υλοποιούσε τις σχετικές από 27/08/2014 εν συνεχεία από 22/10/2015 αποφάσεις της Β’ (Επαναληπτικής) Τακτικής Γ.Σ. καθώς και την από 30/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ..  Αν και είχε χορηγηθεί η σχετική εντολή και εξουσιοδότηση προς τα αρμόδια Όργανα Διοίκησης εν τούτοις δεν κατέστη εφικτή η υλοποίηση της καθόσον δεν υπήρχε η αναγκαία συναίνεση των δικαιούχων Πιστωτών για συμψηφισμό των απαιτήσεων τους. Να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό τμήμα αυτών είναι επίδικες μέχρι σήμερα και αμφισβητούμενες δικαστικά στο σύνολο τους από την Εταιρεία. Ειδικά οι απαιτήσεις της «ΑΝΕΚ Α.Ε.» και της «HELLENIC SEA WAYS Α.Ε.» εναντίον των οποίων έχει στραφεί η Εταιρεία με κάθε προβλεπόμενο τρόπο αξιώνοντας κάθε προκληθείσα ζημιά της όπως και του Πλοίου της « Ε/Γ – Ο/Γ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ», ύψους άνω των 4.000.000,00 ευρώ κατά το χρονικό διάστημα (2000 – 2008) της από κοινού Διαχείρισης των εταιρειών αυτών στο πλοίο της. Η Έκτακτη Γ.Σ. κλήθηκε να αποφασίσει περαιτέρω και για την (συμπληρωματική) εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και ειδικότερα των άρθρων 3 , 5, 18 παρ. 2 , 15 ,16, 17 και 19. Έγινε ειδική μνεία και αναφορά στην από 24/09/2019 απόφαση  της (μετ΄ αναβολή ένεκα διακοπής) Ετήσιας Τακτικής Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία έχει αποφασισθεί – και μερικώς έχει ήδη καλυφθεί – η (τακτική)  αύξηση του μ.κ. με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 500.000,00 ευρώ, με την έκδοση 1.250.000,00 μετοχών άνευ ψήφου, με ονομαστική αξία 0,40 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 2,40 ευρώ, με την πίστωση των τηρούμενων εταιρικών λογαριασμών κυρίως όμως με απευθείας καταβολές προς τρίτους για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού ήτοι την επιτυχή συμμετοχή της Εταιρείας στις 16/10/2019 και την κατακύρωση υπέρ αυτής στις 11/11/2019 των εκπλειστηριαζομένων πλοίων «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» και «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» Ελληνικής Σημαίας. Τα ανωτέρω δύο (2) πλοία, τελούσαν σε κατάσταση ακινησίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες / επισκευές για την προσαρμογή τους στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την εν συνεχεία εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία. Ήταν κυριότητος της «Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου Α.Ε.» η οποία και όφειλε για μεγάλο χρονικό διάστημα ληξιπρόθεσμα ποσά άνω των 3.600.000,00 ευρώ σύμφωνα με τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις των επιληφθέντων Δικαστηρίων. Η οφειλή της αυτή προερχόταν τόσο από απλήρωτους ναύλους (περιόδου 2011 έως 2015) όσο και από την εν γένει παραβατική συμπεριφορά της, ως ναυλώτριας, έναντι της Εταιρείας  κατά την εκτέλεση των όρων της από 07/07/2010 Σύμβασης Γυμνής Ναύλωσης του πλοίου της «Ε/Γ – Ο/Γ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ»  και καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος αυτής (Ιούλιο 2010 έως Ιούλιο 2015).

Η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκποίησης και κατακύρωσης των Πλοίων έχει ολοκληρωθεί ήδη από τις 11/11/2019 για το «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» και «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την Εταιρεία. Δεν έχει καταστεί εφικτή όμως ακόμα η ολοκλήρωση της κατακύρωσης του Πλοίου «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» (κυριότητος επίσης της «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.»). Κατά τον πλειστηριασμό του ανωτέρου πλοίου στις 20/11/2019 επίσης πλειοδότησε η Εταιρεία καταβάλλοντας την προβλεπόμενη συμμετοχή της (600.000,00 ευρώ) και δεν έχει αποδώσει το υπόλοιπο τίμημα της κατακύρωσης. Σημειώθηκε στην Γ.Σ. ότι τα ανωτέρω (3) πλοία βαρύνονται και με παλιές  ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους προς το ΝΑΤ (αφανή βάρη) τα οποία θα πρέπει να τακτοποιηθούν/ρυθμιστούν σωρευτικά από την Εταιρεία ως νέα Πλοιοκτήτρια. Για τον λόγο αυτό η Γ.Σ. έκρινε επιβεβλημένη και επωφελή τόσο την κάλυψη (ολική) της από 24/09/2019 αύξησης του μ.κ όσο και την επιτυχή υλοποίηση της παρούσης αύξησης με τους όρους που εκτίθενται στην απόφαση της εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα τα Όργανα Διοίκησης να προβούν σε κάθε επιμέρους ενέργεια ανακοίνωσης /γνωστοποίησης για τον σκοπό αυτό.

Σημειώθηκε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι κατά την παρούσα χρονική περίοδο επιδιώκεται η αναβάθμιση και η εν γένει ανάπτυξη της Εταιρείας με την απόκτηση νέων πλοίων και με την συμμετοχή ενδιαφερομένων μετόχων/επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο. Οι νέοι μέτοχοι για να εκδηλώσουν επενδυτικό ενδιαφέρον σαφώς και αναζητούν στοιχεία διοικητικής και λειτουργικής επάρκειας όπως και αποτελεσματικότητας των Οργάνων Διοίκησης. Για το λόγο αυτό τονίστηκε η ανάγκη (περαιτέρω) επικαιροποίησης και προσαρμογής των σχετικών -περί διοίκησης –  διατάξεων του Καταστατικού σύμφωνα με τις νέες συνθήκες διαχείρισης και λειτουργίας των εταιρειών σε συνδυασμό με την συντελούμενη, ήδη από τις 24/09/2019, ευρεία αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τους όρους και τις επιμέρους διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αποφασίσθηκε ειδικά: «…η Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 500.000,00 ευρώ με την έκδοση 1.250.000,00 μετοχών άνευ ψήφου με ονομαστική αξία 0,40 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 2,40 ευρώ. Η διαφορά «υπέρ του άρτιου» της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τιμής διάθεσης ποσού 2.500.000,00 ευρώ (3.000.000,00 – 500.000,00) θα εμφανίζεται ως επιπλέον αποθεματικό «υπέρ το άρτιο» στο ήδη υπάρχον. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής της Εταιρείας και της κατακύρωσης υπέρ αυτής του Πλοίου «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» καθώς και για την αναγκαία πληρωμή των οφειλών του ως άνω πλοίου όπως και των πλοίων «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» προς το ΝΑΤ.  Η αύξηση του μ.κ. θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της σχετικής Ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το δικαίωμά τους θα ασκηθεί εντός της προβλεπομένης από το Καταστατικό και το Νόμο προθεσμίας των (30) ημερών από την ανωτέρω δημοσίευση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας προτίμησης το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μ.κ. θα μπορεί να ασκηθεί από νέους μετόχους εντός της (2)μηνης προθεσμίας για την κάλυψη της αύξησης του μ.κ.. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας της κάλυψης θα πρέπει να  ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες  διαδικασίες κατακύρωσης και να έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των πλοίων «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» και «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» προς το ΝΑΤ. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της κάλυψης του μ.κ. εντός της (2)μηνης προθεσμίας εξουσιοδοτήθηκαν τα Όργανα Διοίκησης να προβούν σε κάθε ενέργεια για την χορήγηση της αναγκαίας παράτασης για την επίτευξη (ολικά) της κάλυψης. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν θα είναι πλήρης το κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης που θα επιτευχθεί…». Με την υλοποίηση της αύξησης του μ.κ  θα επέλθει και τροποποίηση του άρθρ. 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου το οποίο θα αυξάνεται πλέον κατά ποσό 500.000,00 ευρώ με την έκδοση 1.250.000,00 μετοχών, με ονομαστική αξία 0,40 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 2,40 ευρώ η καθεμιά. Έτσι το μ.κ. της Εταιρείας θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια  πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα (3.005.654,00) ευρώ και θα διαιρείται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατόν τριάντα πέντε (7.514.135,00) μετοχές με ονομαστική αξία 0,40 ευρώ εκάστη. Επιπλέον θα σχηματισθεί «υπέρ άρτιο» (αποθεματικό) ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ. Επίσης αποφασίσθηκε η τροποποίηση των αρθρ.3, 18 παρ. 2 , 15 , 16, 17 και 19 του Καταστατικού όπως οι μεταβολές αυτές, βάση του ανακοινωθέντος Πρακτικού της Γ.Σ. θα καταχωρηθούν στο Μητρώο του ΓΕΜΗ. Έγινε εκτενής αναφορά στις μέχρι σήμερα μεταβολές του Καταστατικού και στις τροποποιήσεις του όπως προκύπτουν από τα ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ) με αριθμούς 3861/17-06-1999, 11400/13-12-2000, 8547/06-08-2003, 13731/04-12-2007, 11982/22-10-2008, 430/07-02-2011, 432/07-02-2011, 3041/03-05-2012 και 1106/14-02-2013 και από τις (εν συνεχεία) Ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ με αριθμ. 1940203/10.02.2020, 1970/03.06.2020 και 1953279/04.06.2020. Οι μετοχές της Εταιρείας, στο σύνολό τους, είναι ονομαστικές και δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά οποιουδήποτε κράτους. Οι τίτλοι των μετοχών (είτε της σύστασης είτε των εκάστοτε αυξήσεων του μ.κ.) έχουν παραδοθεί στους  δικαιούχους μετόχους ενώ για κάθε απώλεια μετοχικού  τίτλου εκδίδεται σχετική Βεβαίωση (μετοχικής ιδιότητας) από το τηρούμενο Μητρώο. Οι Οικονομικές Καταστάσεις –των είκοσι (20) μέχρι σήμερα– Ετήσιων Διαχειριστικών Χρήσεων, οι (ετήσιες) Εκθέσεις του Δ.Σ. και οι Ισολογισμοί κάθε Χρήσης ανακοινώνονται και εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των μετόχων, ελέγχονται από τους ορισθέντες Ορκωτούς Ελεγκτές /Λογιστές της Εταιρείας και δημοσιεύονται όπου κατά τον νόμο και το Καταστατικό προβλέπεται.

Πριν το πέρας της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους εκτός Ημερησίας Διάταξης και για τα εξής: α) εντός του προβλεπομένου χρόνου θα ανακοινωθούν και θα δημοσιευθούν οι Οικονομικές καταστάσεις και της 21ης  Διαχειριστικής Χρήσης (01/01/2019 έως 31/12/2019), οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. όπως και ο Ισολογισμός της Χρήσης αυτής στον οποίο θα αποτυπωθεί και η επιτευχθείσα υπεραξία (του μετοχικού κεφαλαίου) με την απόκτηση των νέων  παγίων (πλοίων). Κατά την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/09/2020 θα υπάρξει και η σχετική ενημέρωση του σώματος από τα Όργανα Διοίκησης β) η Εταιρεία κατόπιν ιδιαίτερης επιμέλειας και προσήλωσης στις συμβατικές της υποχρεώσεις, απορρέουσες από το με ημερομηνία 04/01/2018 (ενεργές) Συμφωνητικό Γυμνής Ναύλωσης του «Ε/Γ – Ο/Γ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ» στην Ναυλώτρια «ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.» (και εν συνεχεία από την 01/07/2019 στην Υποναυλώτρια «ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε.») έχει προβεί στην  τακτοποίηση και εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων του Πλοίου τόσο προς τρίτους προμηθευτές/επισκευαστές όσο και προς τις αρμόδιες φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές (ΝΑΤ). Εν τούτοις οι  ανωτέρω ναυλώτριες, από κοινού και εις ολόκληρο έχουν καταστεί υπερήμερες, από την 01/04/2020 στην εκπλήρωση των δικών τους υποχρεώσεων έναντι της Εταιρείας. Στην περίπτωση που συνεχιστεί η παραβατική συμπεριφορά τους και παρέλθει η προθεσμία που έχουμε τάξει (μέχρι 31/07/2020)  θα προβούμε στην λήψη κάθε αναγκαίου αναγκαστικού ή συντηρητικού μέτρου εναντίον τους για την επαναπαράδοση του Πλοίου μας και για την αναζήτηση κάθε προκληθείσης οικονομικής ζημιάς μας γ) η σύμβαση εργασίας της μοναδικής υπαλλήλου που απασχολεί η Εταιρεία είναι σε νόμιμη αναστολή κατ’ εφαρμογή των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (λόγω COVID 19). Όμως το σύνολο των τρεχουσών υποθέσεων διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξαιτίας της επιμελούς συμμετοχής και της άοκνης συνεισφοράς και υποστήριξης των μελών του Δ.Σ. τα οποία ονομαστικά το καθένα ευχαρίστησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δηλώνοντας ευγνώμων για την μέχρι σήμερα συνεργασία και υποστήριξη που έχουν προσφέρει για την προαγωγή του εταιρικού σκοπού εν μέσω μάλιστα ιδιαίτερα επώδυνων οικονομικών συνθηκών.

Η Έκτακτη Γ.Σ. στο τέλος με ειδική απόφαση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί σε ανακοίνωση περιλήψεως των εργασιών της, καθ’ υπέρβαση του Καταστατικού και του Νόμου και να δημοσιευθεί έντυπα ή ηλεκτρονικά στον ημερήσιο τύπο της Καλαμάτας.     

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Της ΑΝΕΝ Α.Ε.