Παρασκευή
27
Μάιος
TOP

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η πρόταση «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων» του Δήμου Καλαμάτας

Εξασφάλιση νέου πράσινου σημείου, ενίσχυση του προγράμματος κομποστοποίησης και δίκτυο βιοαποβλήτων. Μία ακόμα σημαντική εξέλιξη, όσον αφορά τις διεκδικήσεις του Δήμου Καλαμάτας, καθώς με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η πράξη, με συνολικό προϋπολογισμό 797.443,93 συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας με την προαγωγή της οικιακής κομποστοποίησης και χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και λοιπών διακριτών ρευμάτων ανακυκλωσίμων αποβλήτων κατά κατηγορία με σκοπό την συμβολή στην επίτευξη των οικείων εθνικών στόχων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενίσχυση και επέκταση του δικτύου οικιακής κομποστοποίησης με την προμήθεια αντιστοίχου εξοπλισμού, την εγκατάσταση πρασίνου σημείου, την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής οργανικών αστικών αποβλήτων και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του δήμου Καλαμάτας με στόχο την αλλαγή της κοινωνικής και καταναλωτικής τους συμπεριφοράς.

Υπογραμμίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει την προσπάθειά της, με σχέδιο, υλοποιώντας το πρόγραμμα που έχει θέσει, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εν λόγω εξέλιξη.

Η πράξη υλοποιείται με τα εξής υποέργα:

Υποέργο 1: Ενίσχυση και επέκταση προγράμματος οικιακής και συνοικιακής κομποστοποίησης. Το υποέργο αφορά στην προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών «κήπου» χωρητικότητας τουλ.300 λίτρων και συνοικιακών κομποστοποιητών κατασκευασμένων από ξύλο, χωρητικότητας 800 έως 1.000 λίτρων, για την ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Καλαμάτας.

Υποέργο 2: Εγκατάσταση Πράσινου Σημείου: Το υποέργο αφορά τις εργασίες κατασκευής των υποδομών ενός (1) Πράσινου Σημείου στη θέση Ξηρολαγκάδα ή Βάλτος (πλησίον της ΜΟΛΑΚ) της Δ.Ε. Καλαμάτας.

Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου: Το υποέργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού (οικίσκοι, στέγαστρα, περιέκτες, κλαδοτεμαχιστής, γεφυροπλάστιγγα κλπ) για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου.

Υποέργο 4: Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Το υποέργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής 2.277,6 τον/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην πόλη της Καλαμάτας. Στο υποέργο περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης με την προμήθεια βιοδιασπώμενων σάκων, καφέ κάδων διαφόρων μεγεθών και ενός (1) οχήματος αποκομιδής 16μ3 με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων.

Υποέργο 5: Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή χρήση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και του Πράσινου Σημείου.

– Οικιακοί κομποστοποίητες κήπου, 1000τεμ χωρητικότητας τουλάχιστον 300 λίτρων.

– Συνοικιακοί κομποστοποιητές, κατασκευασμένοι από ξύλο, 50 τεμ χωρητικότητας 800 έως 1000 λίτρων.

– Εγκαταστάσεις και υποδομές Πράσινου Σημείου στη θέση «Ξηρολαγκάδα ή Βάλτος» της Δ.Ε. Καλαμάτας, σε έκταση 2.576,24 m2.

– Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου (3 οικίσκοι ISOBOX, 9 μεταλλικοί περιέκτες 8μ3 τύπου σκάφης, 1 Container 33 m3, 1 κλαδοτεμαχιστής, 1 γεφυροπλάστιγγα, στέγαστρο τύπυ τολλ 87 μ2,3 χημικές τουαλέτες)

– Εξοπλισμός χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (απορριμματοφόρο 16κ.μ. με πλύση κάδων, Κάδοι 1.100 λίτρων (10 τεμ), Κάδοι 360 λίτρων (130 τεμ), Κάδοι 50 λίτρων (50 τεμ), βιοδιασπωμενοι σάκοι (100.000 τεμ).

– Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την ορθή χρήση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και του Πράσινου Σημείου.