Δευτέρα
25
Οκτώβριος
TOP

Θα απέχουν από πλειστηριασμούς σε βάρος της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Με δεδομένο ότι δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, την ίδια στιγμή που δεν έχει συσταθεί «Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας αποφάσισε ομόφωνα την αποχή όλων των δικηγόρων-μελών μέχρι και 31 Ιουλίου 2021 από πλειστηριασμούς σε βάρος της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών με επισπεύδοντες Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας στην συνεδρίαση αυτού της 18-06-2021 αφού έλαβε υπόψη του την από 09.06.2021 απόφαση της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για την προστασία των ευάλωτων οφειλετών και δη της πρώτης κατοικίας, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας εν όψει της εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού Κώδικα , που θα οδηγήσουν σε σωρεία αναγκαστικών εκτελέσεων και πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας τη στιγμή που δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, δεν έχει συσταθεί «Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ομόφωνα την αποχή όλων των δικηγόρων-μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, από 18.06.2021 μέχρι και 31.07.2021 από τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών με εντολείς τράπεζες ή εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020 και ειδικότερα: Α. Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στη περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α του ΚΠολΔ. Β. Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ..36 παρ. 2 περ. β ́ Κώδικα Δικηγόρων) Γ. Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ).

Καλαμάτα 22 Ιουνίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ”