Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

11 με 13 Ιουνίου το 23ο Ιστιοπλοϊκό τριήμερο Α/Θ 2022 στη μνήμη του Γεωργίου Ανδρ. Καρέλια

Πιστός στο ιστιοπλοϊκό του ραντεβού, τιμώντας την μνήμη του δωρητού του Γεωργίου Ανδρ. Καρέλια, και φέτος ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Καλαμάτας «Αίολος» ο οποίος προκηρύσσει για 23η συνεχή χρονιά ιστιοπλοϊκό τριήμερο ανοικτής θαλάσσης στις, 11-12 και 13 Ιουνίου 2022.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 2.1   Οι διευθύνσεις της Γραμματείας και της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες :

ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΑΙΟΛΟΣ

ΑΚΤΗ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ – ΠΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Τ.Θ 12212 Τ.Κ 24101

ΤΗΛ. 27210 85382  Κιν.  6932759966 & 6936726225

Site www.naskeolos.gr   e-mail: [email protected]

 3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 3.1 Το τριήμερο θα διεξαχθεί στο  Μεσσηνιακό κόλπο.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το τριήμερο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

 • Οι Διεθνείς κανονισμοί ιστιοδρομιών της S.A.F 2021 -2024 (RRS).
 • Ο Διεθνής κανόνας ORC Rating Systems 2022 – ORCI και ORC club.
 • Ο Διεθνής κανόνας καταμέτρησης WORIMS Rule 2022
 • Ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφάλειας για αγώνες ανοικτής θαλάσσης του WORLD SAILING Offshore Special Regulations ως ισχύει το 2022. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
 • Ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας που προβλέπεται από τους νόμους του κράτους την σημαία του οποίου φέρουν τα σκάφη.
 • Ο κανονισμός αγώνων της ΕΑΘ – ΕΙΟ 2022
 • Από την Δύση έως την Ανατολή του ηλίου ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στην θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1981 αντικαθιστά το μέρος 2 των RRS.
 • Η παρούσα προκήρυξη αγώνων, οι οδηγίες πλού και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι οδηγίες πλου.
 • Τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον covid 19.
5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

5.1   Οι ιστιοδρομίες κατατάσσονται στην κατηγορία C του παραρτήματος 1 του μέρους 2 κανονισμός 20.3.2 ( b των Διεθνών κανονισμών ιστιοδρομιών της ISAF ) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν διαφήμιση κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η εθνική αρχή.

5.2     Η εφαρμογή των διατάξεων του παραρτήματος G του διεθνούς κανονισμού  ιστιοδρομιών της I.S.A.F. θα ισχύει από της 10ης πρωινής της ημερομηνίας έναρξης μέχρι της 12ης βραδινής μετά το πέρας των ιστιοδρομιών.

5.3    Σκάφη πού φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της αδείας μαζί με την δήλωση συμμετοχής

5.4    Η οργανωτική επιτροπή δύναται να απαιτήσει από όλα τα συμμετέχοντα σκάφη να επιδείξουν λογότυπο του χορηγού σύμφωνα με το παραρτ. 1 μέρος ΙΙ κανονισμός 20 των Δ.Κ.Ι. της ISAF.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1   Στις ιστιοδρομίες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi και ΟRC club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερο των

6.50 μέτρων

6.2    Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 30 ΕΥΡΩ.

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 7.1    Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή στην Γραμματεία στη συγκέντρωση των κυβερνητών.

7.2    Κάθε δήλωση συμμετοχής  θα συνοδεύεται από  αντίγραφο του πιστοποιητικού   καταμέτρησης.

7.3  Οι δηλώσεις συμμετοχής  πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που θα έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά ή διατίθενται  στην  Γραμματεία.

7.4  Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει στην σχολή του συλλόγου την Τετάρτη 8/06/2022 και ώρα 21.00

8. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΚΛΑΣΕΩΝ

8.1   Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις Κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή.

8.2   Για να συμπληρωθεί μια κλάση θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 5 σκάφη.

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  ΧΡΟΝΟΥ

9.1  Για σκάφη  ORC club Θα ισχύσει το σύστημα Time On Time.

9.2  Θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα Performance Curve Scoring-Constructed Course. Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων σχετικά με το μήκος της διαδρομής, την ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέμου δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο αίτησης για επανόρθωση. Για τον υπολογισμό των διορθωμένων χρόνων θα χρησιμοποιηθεί το I.W. του πρώτου σκάφους. Σε περίπτωση μη κατάλληλων καιρικών συνθηκών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, θα εφαρμοστεί εναλλακτικά το σύστημα Time On Time

9.3 Τα δεδομένα της επιτροπής αγώνων για έκδοση αποτελεσμάτων δεν αποτελούν λόγω για αίτηση επανόρθωσης.

9.4 Ο συντελεστής βαρύτητας και των τριών ιστιοδρομιών ορίζετε 1.

10. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

10.1  Γι’ αυτή την ομάδα  των ιστιοδρομιών  θα ισχύσει χαμηλή βαθμολογία   (παραρτ.Α4).

10.2  Γι’ αυτή την ομάδα  των ιστιοδρομιών  δεν θα εξαιρεθεί καμία ιστιοδρομία.

10.3  Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος με την διεξαγωγή έστω και μίας ιστιοδρομίας.

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Θα δοθούν στην συγκέντρωση κυβερνητών.

12. ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων θα είναι τελεσίδικες μόνο κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της ΕΙΟ.

 13.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ  ΣΚΑΦΩΝ

13.1  Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στην διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου καταμετρήσεων και  επιθεωρήσεων σκαφών για την διενέργεια ελέγχου.

13.2  Στην διάθεση της επιτροπής θα υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού  καταμέτρησης.

13.3   Η επιτροπή καταμετρήσεων και ελέγχου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών να          πραγματοποιήσει δειγματοληπτικά έλεγχο σε οποιοδήποτε σκάφος.

14.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

14.1 Οι κυβερνήτες των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα  ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων (προσκομίζοντας τα έγκυρα αθλητικά τους δελτία και την κάρτα υγείας του αθλητή όπως ορίζει η Ε.Ι.Ο.) σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται στη Γραμματεία  μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

14.2 Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτώς σε ειδικό έντυπο που διατίθεται η Γραμματεία ή η Επιτροπή το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη των ενδιάμεσων ιστιοδρομιών.

15. ΕΥΘΥΝΗ

15.1   Οι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Τόσο οι οργανωτές όμιλοι, όσο και  οι επιτροπές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ό,τι τυχόν συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών  ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.

  15.2   Είναι αρμοδιότητα του κυβερνήτη ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος  ή όχι στις προγραμματισμένες ιστιοδρομίες.

16. ΕΠΑΘΛΑ

16.1   Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές κάθε σκέλους και της συνολικής   βαθμολογίας

16.2   Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές  των κατηγοριών ORCi και ORC club.

Αναλυτικά : 

 • Στους νικητές των επιμέρους διαδρομών θα δοθεί κύπελλο στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.
 • Στην κατηγορία OVER ALL θ’ απονέμονται κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές καθώς και διπλώματα στα πληρώματά τους.
17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ
 • Σάββατο 11/6/2022    Πρώτη ιστιοδρομία  ώρα εκκίνησης 13.00

Καλαμάτα – Κορώνη  ν.μ. 15

 • Κυριακή 12/6/2022    Δεύτερη ιστιοδρομία ώρα εκκίνησης 12.00

Κορώνη – Φοινικούντα   ν.μ. 15

 • Δευτέρα 12/6/2022    Τρίτη ιστιοδρομία  ώρα εκκίνησης  00

Φοινικούντα – Καλαμάτα  ν.μ. 30