Σάββατο
2
Δεκέμβριος
TOP

ΑΑΔΕ: Ανοιχτή η εφαρμογή για τις συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή στο myBusinessSupport, για την επιβεβαίωση στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας.

Τα στοιχεία των συμβάσεων των επαγγελματιών αγροτών που απαλλάσσονται από τον φόρο κατά 50% και που αφορούν πωλήσεις προϊόντων που έχουν γίνει το 2022 βάσει συμβάσεων εντός του περασμένου έτους υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Μαΐου του 2023 στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κατά 50%, απαιτείται η πώληση του 75% των προϊόντων τους σε συλλογικά αγροτικά σχήματα ή μέσω συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος κατά 50% είναι:

Τα φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τα κέρδη των οποίων προκύπτουν από την άσκηση ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • είναι αγρότες µέλη νομικών προσώπων και Ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 και προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα µε ποσότητες προϊόντων ίσες µε το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή
  • είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύβαση µε συγκεκριμένη επιχείρηση αγοραστή, µε αντικείμενο τη συµβολαιακή γεωργία, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 16, µε την οποία δεσμεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

Τα στοιχεία των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας των παραγωγών που απαλλάσσονται από τον φόρο κατά 30% και που συντάχθηκαν από τις 26 Μαΐου και έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2023 και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023.

Να σημειωθεί ότι ειδικά για την ποσότητα των προϊόντων, αυτή δηλώνεται στην εφαρμογή ανά προϊόν της σύμβασης και όχι ανά αγροτεμάχιο.

πηγη in.gr