Παρασκευή
9
Ιούνιος
TOP

Costamare: Υπερκαλύφθηκε κατά 6,7 φορές το ομόλογο-Στο 2,70% η απόδοση

Κεφάλαια 665,17 εκατ. ευρώ προσέλκυσε η ομολογιακή έκδοση της Costamare, συμφερόντων του εφοπλιστή Κωστή Κωνσταντακόπουλου. Το ενδιαφέρον των επενδυτών για το ομόλογο, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ήταν ιδιαιτέρως ζωηρό.

Η υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού διαμορφώθηκε στις 6,7 φορές. Παράλληλα, το επιτόκιο ορίστηκε στο 2,70%. Πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρείας από την εγχώρια αγορά, καθώς η Costamare, μέσω της Costamare Participations, επιδίωκε να αντλήσει κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή τη λήξη της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο, η Costamare ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας «COSTAMARE INC.», προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21.05.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 665,17 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 6,7 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Πηγή: Reporter.gr