Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδυτικά έργα πράσινης οικονομίας

«Ανοικτή» για υποβολή προτάσεων παραμένει η δράση «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας-Produc-E Green», η οποία υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 199.700.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών έργων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και προϊόντων και αγαθών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση τεχνολογικών, παραγωγικών, διοικητικών και οργανωτικών πτυχών, καθώς και στην προώθηση καινοτόμου και εξωστρεφούς ανάπτυξης, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών εταιρειών στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Επιλέξιμα προς ενίσχυση είναι επενδυτικά σχέδια που:

1. Εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης.

2. Ανήκουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης της δράσης.

3. Εχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

4. Αφορούν μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Δημιουργία νέας μονάδας.

– Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

– Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.

– Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Η δράση ενισχύει νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και διαθέτουν ή θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ της δράσης ως κύρια δραστηριότητα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης για την περίοδο 2023-2025 ανέρχεται σε 199,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Στο πλαίσιο της δράσης παρέχονται οικονομικά κίνητρα για την κατασκευή ή και αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή και επέκταση – εκσυγχρονισμό υφισταμένων, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής, για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, για την προμήθεια λογισμικών, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής ή/και στα παραγόμενα προϊόντα, για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανανεώσιμο υδρογόνο καθώς και μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων ή οχημάτων μηδενικών εκπομπών, δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ κ.ά.

Διαβάστε την συνέχεια στο kathimerini.gr