Τετάρτη
24
Ιούλιος
TOP

«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Έρχεται νέο πρόγραμμα από το Φθινόπωρο

Από Σεπτέμβριο αναμένεται να βγει τελικά στον ηλεκτρονικό «αέρα» η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», το οποίο θα επιδοτεί μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις, τόσο από τον δευτερογενή όσο και τον τριτογενή τομέα, οι επιδοτήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης αποτελούν μονόδρομο, δεδομένης της δυσκολίας πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Μάλιστα, οι πολύ μικρές εταιρείες με λιγότερους από δέκα υπαλλήλους και ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ. ευρώ αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής οικονομίας. Το περιθώριο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού τους αποθέματος είναι μεγάλο καθώς περίπου το 65% αφορά κυρίως εμπορικά κτίρια, ξενοδοχεία και ιδιωτικά γραφεία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 και σε μικρό βαθμό έχουν ανακαινιστεί.

Το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο αρχικός προϋπολογισμός του προέβλεπε 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και 100 εκατ. ευρώ για τον κλάδο του Τουρισμού, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό ενδέχεται να αυξηθεί με έξτρα κονδύλια από το RePowerEu που μπορεί να φτάσουν και τα 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος, τον περασμένο Οκτώβριο, θα ενισχύονται έργα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης έως 100.000 ευρώ και στον κλάδο του Τουρισμού με ύψος επένδυσης από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα δεν θα ξεπερνά σε δυναμικότητα τις 100 κλίνες. Στα ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Τα ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα είναι 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για τις μικρές και μικρομεσαίες. Επίσης για τις υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis), η επιδότηση θα είναι 40% για όλες τις επιχειρήσεις. Θα προβλέπεται επίσης και καταβολή προκαταβολής έως και το 40% της δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Στις επιλέξιμες δαπάνες, ενδεικτικά, θα περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού κελύφους (θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης κ.λπ.), του συστήματος φωτισμού (αντικατάσταση με νέας τεχνολογίας ή εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης της κατανάλωσης κ.ά.). Επίσης θα επιχορηγούνται η αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας ή των συστημάτων αερισμού, η ενίσχυση της θερμομόνωσης δικτύων διανομής, η αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες, η εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με γεωεναλλάκτες), μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας κ.λπ.

Επίσης θα χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή και επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης, η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και η εκπόνηση μελετών και ερευνών για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ωστόσο, οι επιλέξιμες επιχορηγούμενες δαπάνες για τις συμβουλευτικές, υποστηρικτικές εργασίες στο σύνολό τους δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 7% του επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση τις 30.000 ευρώ. Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών θα συνδέεται άμεσα με την κάλυψη του ενεργειακού στόχου, ο οποίος αφορά την αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας των υποδομών (βάσει των ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές κλάσεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη, ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση.

Δεν θα θεωρείται επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο του οποίου οι δαπάνες θα έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τον χρόνο έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών. Επίσης, εργασίες που έχουν ξεκινήσει πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψή της για το σύνολο της πρότασης. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επενδυτικής πρότασης.

Πηγή: ot.gr