Τετάρτη
24
Ιούλιος
TOP

Η αεροπορική κίνηση Μαΐου στο “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”

Η εμπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” περιλαμβάνει 1409 αφίξεις εσωτερικού και 1206 αναχωρήσεις. Στις πτήσεις εξωτερικού από ελληνικές εταιρείες 989 ήταν οι αφίξεις και 907 οι αναχωρήσεις. Περισσότερες οι πτήσεις από ξένες εταιρίες, με 2941 αφίξεις και 10146 αναχωρήσεις.

                                                     ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                             Κίνηση  Αερολιμένων
ΚΡΑΤΙΚΟΣ  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  KALAMATAS                                                                                                   ΑΠΟ   01-05-23   ΕΩΣ   31-05-23
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ  Κ Ι Ν Η Σ Η Σ          | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ|                     Ε Π Ι Β Α Τ Ε Σ                        |                Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ο               |               Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α               |
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Αφξ  – Ανχ    Αφιχθεντες   Αναχωρούντες    Διερχόμενοι      Αφιχθέν
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
1. Εσωτερικού
   Ολυμπιακής 36 1109 941
   Αλλων Ελληνικών Εταιρειών 21 300 265
   Ξένων Εταιρειών 1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ KΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 58 1409 1206
2. Εξωτερικού
   Ολυμπιακής
   Αλλων Ελληνικών Εταιρειών 23 989 907 228
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛ/ΚΩΝ ΕΤΑΙ/Ν 23 989 907 228
Ξένων Εταιρειών
 α)Τακτική 75 5962 4402
 β)Εκτακτη
 γ)Μη Τακτική 100 6979 5744
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡ/Ν 175 12941 10146
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 198 13930 11053 228
3. Τεχνική
4. Αεροταξί 100 153 166
5. Εμπορευματική
II.ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
1. Επιχειρηματική ή αναψυχής
 α) Εσωτερικού
   Ελληνικού Νηολογίου
   Ξένου     Νηολογίου
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Α/Φ
 β)Εξωτερικού
   Ελληνικού Νηολογίου
   Ξένου     Νηολογίου 1 2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Α/Φ 1 2
2. Εκπαιδευτικές Πτήσεις
3. Λοιπές Πτήσεις
4. Ελικόπτερα 8 7
III.  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ