Δευτέρα
22
Απρίλιος
TOP

Ηλεκτρονικά το έγγραφο που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Πιερρακάκη, δίνεται πλέον η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης φοίτησης μαθητή ψηφιακά μέσω του gov.gr. Η συγκεκριμένη βεβαίωση αποτελεί προαπαιτούμενο έγγραφο για την χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή διαλειτουργεί με:

Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων φοίτησης, την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet (oAuth 2.0) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων ανήλικων τέκνων.

Μετά τις απαραίτητες διασταυρώσεις, η βεβαίωση εκδίδεται με τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας και είναι έτοιμη προς λήψη από τον/την αιτούντα/αιτούσα. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αίτησης έκδοσης βεβαίωσης σύμφωνα με το παρόν, τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού προσώπου – χρήστη στο Π.Σ. «myschool» δεν επαληθεύονται, η βεβαίωση φοίτησης εκδίδεται χειρόγραφα.

Οι βεβαιώσεις ως προς το περιεχόμενο περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης του/της μαθητή/τριας (ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας),

β) στοιχεία του σχολείου φοίτησης (όνομα σχολείου φοίτησης, τάξη εγγραφής στο τρέχον σχολικό έτος, περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης του σχολείου, διεύθυνση σχολείου, ΤΚ, τηλέφωνο, email).

Τα στοιχεία των περ. α και β της παρούσας προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων φοίτησης

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Ειδικότερα, για τους ανήλικους μαθητές/τριες, εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή οι γονείς/κηδεμόνες που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτών, ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η επιμέλειά αυτών, με τον περιγραφόμενο στο προηγούμενο εδάφιο τρόπο και επιλέγουν στην ειδική εφαρμογή το τέκνο για το οποίο θέλουν να εκδώσουν την ηλεκτρονική βεβαίωση φοίτησης.

Οι παραπάνω βεβαιώσεις γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η επαλήθευση του περιεχομένου των βεβαιώσεων της παρ. 2 από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Οι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα δύνανται, βάσει του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στις εκδοθείσες ηλεκτρονικές βεβαιώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η βεβαίωση φοίτησης είναι προαπαιτούμενο έγγραφο για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τις περιπτώσεις που τα παιδιά έχουν φτάσει την η΄λικία υποχρεωτικής φοίτησης. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Τα εν λόγω επιδόματα χορηγούνται υπό την προϋπόθεση, αφενός της εγγραφής του παιδιού σε σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος, και αφετέρου της επαρκούς φοίτησής του για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος. Η τελευταία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των αδικαιολόγητων απουσιών του. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης επαρκούς φοίτησης λόγω αδικαιολόγητων απουσιών του εξαρτώμενου τέκνου, δύναται να επανυποβληθεί αίτηση για το επίδομα έξι (6) μήνες μετά από τη διαπίστωσή της, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής στο νέο σχολικό έτος.

Πηγή: aftodioikisi.gr