Δευτέρα
27
Ιούνιος
TOP

Κυκλικό κόμ­βο στην Τ.Κ. Θου­ρί­ας προτείνει ο Λ. Λιάππας – Ερώτηση για τον η­λια­κό φωτισμό σε δρόμου

Δύο ερωτήσεις κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ξεκινάμε» Λιάππας Λεωνίδας,  στην συνεδρίαση της 4 Οκτωβρίου 2021.

Συγκεκριμένα ο κ. Λιάππας στην πρώτη ερώτηση ζήτησε να ενημερωθεί τι έ­χει πρά­ξη η δημοτική αρχή σε Ερώτηση – Πρόταση που είχε καταθέσει πριν ένα χρόνο για την το­πο­θέ­τη­ση η­λια­κών φω­τι­στι­κών δρό­μου, σε Συ­νοι­κί­ες, Κοι­νό­τη­τες και Πάρ­κα που πα­ρα­τη­ρεί­ται έλ­λει­ψη φω­τι­σμού.

Ο ερωτών τόνισε ότι η υλοποίηση της πρότασής του θα επιφέρει  εν πολ­λοίς την εμπέδωση του αισθήματος  α­σφά­λειας των δη­μο­τών και την ε­ξοι­κο­νο­μή­σει χρη­μάτων α­πό την εγ­κα­τά­στα­ση και την κα­τα­νά­λω­ση ρεύ­μα­τος. Ε­πί­σης επεσήμανε ότι: «υ­λο­ποι­ών­τας αυ­τή την πρό­τα­ση θα κά­νου­με έ­να ση­μαν­τι­κό βή­μα στη δι­εκ­δί­κη­ση για έν­τα­ξη στις «100 κλι­μα­τι­κά ου­δέ­τε­ρες πό­λεις έ­ως το 2030», κα­θώς στρέ­φου­με το Δή­μο μας σε κα­θα­ρές μορ­φές ε­νέρ­γειας».

Στην 2η ερώτηση ο κ. Λιάππας ζήτησε να κα­τα­σκευα­σθεί κυ­κλι­κός κόμ­βος στην Τ.Κ. Θου­ρί­ας, στο ύ­ψος του Praktiker, στην δι­α­σταύ­ρω­ση της νέ­ας με την πα­λαι­ά Ε­θνι­κή Ο­δό.

Ο ερωτών τόνισε ότι: «Πα­ρό­τι η κυ­κλο­φο­ρί­α ρυθ­μί­ζε­ται με φω­τει­νούς ση­μα­το­δό­τες το τε­λευ­ταί­ο δι­ά­στη­μα πα­ρα­τη­ρούν­ται πολ­λά τρο­χαί­α α­τυ­χή­μα­τα και σω­ρεί­α πα­ρα­βά­σε­ων του Κ.Ο.Κ. α­πό α­να­στρο­φές ο­χη­μά­των που ελ­λο­χεύ­ουν τον κίν­δυ­νο σο­βα­ρού τρο­χαί­ου α­τυ­χή­μα­τος και δυ­σκο­λεύ­ει τους πε­ρί­οι­κους να κα­τευ­θυν­θούν με α­σφά­λεια στις οι­κί­ες τους και στα κτή­μα­τά τους.»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΟΥΡΙΑ

Καλαμάτα, 4 Οκτωβρίου 2021

Προς Δήμαρχο Καλαμάτας

Θέμα: “Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Θουρία.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια οι ι­σό­πε­δοι κυ­κλι­κοί κόμ­βοι βρί­σκουν ευ­ρεί­α ε­φαρ­μο­γή τό­σο σε α­στι­κό ό­σο και σε υ­πε­ρα­στι­κό πε­ρι­βάλ­λον. Τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα που προ­σφέ­ρουν σε θέ­μα­τα κυ­κλο­φο­ρια­κής ι­κα­νό­τη­τας, ο­δι­κής α­σφά­λειας και αι­σθη­τι­κής α­να­βάθ­μι­σης, τους κά­νουν να υ­περ­τε­ρούν έ­ναν­τι των υ­πό­λοι­πων κα­τη­γο­ρι­ών δι­α­σταυ­ρώ­σε­ων, ση­μα­το­δο­τού­με­νων και μη.

Με την πα­ρού­σα ε­ρώ­τη­ση προ­τεί­νω να κα­τα­σκευα­σθεί κυ­κλι­κός κόμ­βος στην Τ.Κ. Θου­ρί­ας, στο ύ­ψος του Praktiker, στην δι­α­σταύ­ρω­ση της νέ­ας με την πα­λαι­ά Ε­θνι­κή Ο­δό.

Πα­ρό­τι η κυ­κλο­φο­ρί­α ρυθ­μί­ζε­ται με φω­τει­νούς ση­μα­το­δό­τες το τε­λευ­ταί­ο δι­ά­στη­μα πα­ρα­τη­ρούν­ται πολ­λά τρο­χαί­α α­τυ­χή­μα­τα και σω­ρεί­α πα­ρα­βά­σε­ων του Κ.Ο.Κ. α­πό α­να­στρο­φές ο­χη­μά­των που ελ­λο­χεύ­ουν τον κίν­δυ­νο σο­βα­ρού τρο­χαί­ου α­τυ­χή­μα­τος.

Ε­πί­σης το πα­ρόν κα­θε­στώς δυ­σκο­λεύ­ει τους πε­ρί­οι­κους να κα­τευ­θυν­θούν με α­σφά­λεια στις οι­κί­ες τους και στα κτή­μα­τά τους.

Ό­πως προ­εί­πα η κα­τα­σκευ­ή ε­νός κυ­κλι­κού κόμ­βου θα ε­πι­λύ­σει τα προ­α­να­φε­ρό­με­να προ­βλή­μα­τα κα­θώς η δι­α­τή­ρη­ση χα­μη­λών τα­χυ­τή­των θα μεί­ω­ση στο ελάχιστο την εμ­πλο­κή σο­βα­ρών α­τυ­χη­μά­των και θα γί­νε­ται με α­σφά­λεια η με­τα­κί­νη­ση των πε­ρι­οί­κων.

Κα­τό­πιν τού­των ε­ρω­τώ τη δη­μο­τι­κή αρ­χή:

Εί­ναι στις προ­θέ­σεις σας να κα­τα­σκευα­στεί ά­με­σα ο κυ­κλι­κός κόμ­βος;

 

Ο Ερωτών

Λιάππας Δ. Λεωνίδας

Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Καλαμάτα, 4 Οκτωβρίου 2021

Προς Δήμαρχο Καλαμάτας

Θέμα: “Τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών δρόμου σε Συ­νοι­κί­ες, Κοι­νό­τη­τες και Πάρ­κα που παρατηρείται έλλειψη φωτισμού”

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Ε­πα­νέρ­χο­μαι σή­με­ρα σε ε­ρώ­τη­ση που εί­χα κα­τα­θέ­σει πριν 1 χρό­νο,  για την το­πο­θέ­τη­ση η­λια­κών φω­τι­στι­κών δρό­μου, σε Συ­νοι­κί­ες, Κοι­νό­τη­τες και Πάρ­κα που πα­ρα­τη­ρεί­ται έλ­λει­ψη φω­τι­σμού.

Ό­πως εί­χα ε­πι­ση­μά­νει τα η­λια­κά φω­τι­στι­κά το­πο­θε­τούν­ται ο­που­δή­πο­τε και η  εγ­κα­τά­στα­σή τους δεν α­παι­τεί υ­πο­δο­μή κα­να­λι­ών δι­έ­λευ­σης κα­λω­δί­ων και εί­ναι ι­δι­αί­τε­ρα φι­λι­κά προς το πε­ρι­βάλ­λον.

Με αυ­τό τον τρό­πο θα εμ­πε­δω­θεί εν πολ­λοίς το αί­σθη­μα α­σφά­λειας των δη­μο­τών μας και ο Δή­μος θα ε­ξοι­κο­νο­μή­σει χρή­μα­τα τό­σο α­πό την εγ­κα­τά­στα­ση ό­σο και α­πό την κα­τα­νά­λω­ση ρεύ­μα­τος.

Ε­πί­σης υ­λο­ποι­ών­τας αυ­τή την πρό­τα­ση θα κά­νου­με έ­να ση­μαν­τι­κό βή­μα στη δι­εκ­δί­κη­ση για έν­τα­ξη στις «100 κλι­μα­τι­κά ου­δέ­τε­ρες πό­λεις έ­ως το 2030», κα­θώς στρέ­φου­με το Δή­μο μας σε κα­θα­ρές μορ­φές ε­νέρ­γειας.

Κα­τό­πιν τού­τον ε­ρω­τώ τη δη­μο­τι­κή αρ­χή:

Τι έ­χετε πρά­ξη σ’ αυ­τό το χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα για την υ­λο­ποί­η­ση αυ­τής της πρό­τα­σης; Και ποι­α βή­μα­τα θα α­κο­λου­θή­σετε στο προ­σε­χή χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα;

 

Ο Ερωτών

Λιάππας Δ. Λεωνίδας

Δημοτικός Σύμβουλος