Παρασκευή
23
Φεβρουάριος
TOP

Με πρόστιμο 100 ευρώ σε κάθε συναλλαγή που δεν περνά στο MyData επιβάλλεται το 2024 η τιμολογιέρα για αγρότες

Ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ήταν υποχρεωμένοι να αναρτούν ψηφιακά παραστατικά στο MyData εντός 24ώρου από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής. Αυτό που αλλάζει με το άρθρο 7 του νέου νομοσχεδίου για τη φοροδιαφυγή, το οποίο επιβάλλει την καθολικότητα της χρήσης του MyData, είναι τα πρόστιμα, τα οποία για τις περισσότερες περιπτώσεις ξεκινούν από τα 100 ευρώ για το κάθε «ατόπημα» και μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 10% της αξίας κάθε συναλλαγής. Αυτό το καθεστώς, εισάγει λοιπόν με μαζικό τρόπο την ανάγκη χρήσης της λεγόμενης «τιμολογιέρας» ή σε διαφορετική περίπτωση υποχρεώνει τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος να συμπεριλάβουν τους λογιστές τους στις «επαφές έκτακτης ανάγκης» στα κινητά τους.

Στην προτεινόμενη διάταξη, προβλέπονται κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μαζί με την προσθήκη του άρθρου 54ΙΓ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.  Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

α) Αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) σε ημερήσια βάση και τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) ανά φορολογικό έτος,

β) αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,

γ) αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου,

δ) αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500€) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος και

ε) αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη agronews.gr