Παρασκευή
23
Φεβρουάριος
TOP

Μείωση συμβασιούχων: Τι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Αντικείμενο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου, ήταν και το άρθρο–“μαχαίρι” 10 % στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων συμβασιούχων για το 2022.

Υπενθυμίζεται ότι ο AIRETOS.GR ανέδειξε το θέμα (βλ. εδώ ), επισημαίνοντας το άρθρο 25 άμεσα μετά την κατάθεσή του στη Βουλή.

Η επίσημη Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου για ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του Υπουργικού Συμβουλίου λοιπόν, ειδικά για το θέμα περιλαμβάνει τα εξής:

« 4. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την καθιέρωση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και τη διαδικασία καθορισμού ανώτατου ορίου.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

– Η εισαγωγή διαδικασίας του προγραμματισμού προσλήψεων στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης μίσθωσης έργου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό κατ’ αναλογία της διαδικασίας του τακτικού προσωπικού (άρθρο 51 του ν. 4622/2019), εξαιρώντας την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών συνθηκών.

– Ο καθορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων (περιλαμβανομένων και των παρατάσεων – ανανεώσεων συμβάσεων) του εν λόγω προσωπικού από το Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου και η κατανομή του ανά Υπουργείο με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

– Για το 2022, ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ του ανωτέρω μέγιστου επιτρεπόμενου ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΤΑ 10 % σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων έτους 2020.

Επιδιωκόμενοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

– Ο συνολικός εξορθολογισμός της διαδικασίας προγραμματισμού της στελέχωσης των δημοσίων φορέων, παρέχοντας τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να σταθμίσει και να εξισορροπήσει τις ανάγκες τους τόσο σε τακτικό προσωπικό όσο και σε προσωπικό ορισμένου χρόνου που καλύπτει εποχικές, παροδικές ή άλλες πρόσκαιρες ανάγκες.

– Η ευχερέστερη παρακολούθηση της υλοποίησης των προσλήψεων ορισμένου χρόνου, συγκριτικά με το ανώτατο όριο.

– Η διατήρηση των συνολικών επιπέδων απασχόλησης σε σταθερά επίπεδα σε εναρμόνιση με τις εκάστοτε ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

– Η τήρηση των ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ της Χώρας ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ.

– Η αποφυγή καθυστερήσεων και ο έγκαιρος εντοπισμός των αναγκών που εμφανίζουν εποχικότητα, περιοδικότητα ή άλλο πρόσκαιρο χαρακτήρα από την πλευρά των φορέων με στόχο την άμεση ικανοποίηση τους με το ανάλογο προσωπικό ορισμένου χρόνου.

– Η μείωση του διοικητικού βάρους των φορέων, μέσω της αντικατάστασης της διαδικασίας έγκρισης μεμονωμένων αιτημάτων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.

– Η διατήρηση της ευελιξίας περιοριστικά σε περιπτώσεις ανάγκης. »