Δευτέρα
22
Ιούλιος
TOP

Μελισσοκομία: Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις για το πρόγραμμα του 2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των μελισσοκόμων για συμμετοχή στις δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» και «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» έτους 2023.

Για τη συμμετοχή στη δράση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα παραστατικά αγοράς κυψελών, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr.

Κατ’ παρέκκλιση, κατά το προγραμματικό έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, η ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών, πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.

α) προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο),

β) επωνυμία νομικού προσώπου, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου νομικού προσώπου,

γ) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας),

δ) μελισσοκομικό κωδικό αριθμό,

ε) μελισσοκομική έδρα

ε) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

στ) Συνεργαζόμενη Τράπεζα και κωδικός IBAN.

Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη Δράση και των απαραίτητων δικαιολογητικών – παραστατικών οι δυνητικοί δικαιούχοι, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορείς υποβοήθησης υποβολής της αίτησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή . Τα Κέντρα Μελισσοκομίας παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους δικαιούχους, εφόσον του ζητηθεί, ελέγχουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας και των παραστατικών υλοποίησης της δράσης που κατατίθενται και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα, προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί εγκαίρως η αίτησή τους.

Η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, γίνεται αποδεκτή μέχρι το αργότερο είκοσι πέντε (25) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία.

πηγη; in.gr