Δευτέρα
22
Ιούλιος
TOP

Νέες περικοπές, έλεγχος στη συνταγογράφηση της πρωτοβάθμιας υγείας, χωρίς πρωτόκολλα και υγειονομικό χάρτη

Ολοένα και λιγότερα σκοπεύει να διαθέτει το υπουργείο Υγείας για την περίθαλψη των ασθενών και το σύστημα υγείας, καθώς μετά τα μέτρα ιδιωτικοποίησης που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες τους πολίτες, τώρα έρχονται και μέτρα για ακόμη μεγαλύτερη περικοπή των δαπανών, για φάρμακα που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και αρχικά προέβλεπε την λειτουργία των απογευματινών ιατρείων και την λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου από γιατρούς του ΕΣΥ, τώρα «εμπλουτίστηκε» με μέτρα ελέγχου στη συνταγογράφηση φαρμάκων, τόσο στους γιατρούς, όσο και στα φαρμακεία.

Η νέα ρυθμιση για τα φάρμακα που χορηγούνται μέσω φαρμακείων, έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την εξαγγελία για περικοπές και στα καινοτόμα (ακριβά) φάρμακα που χορηγούνται μέσω ΕΟΠΥΥ για τις σοβαρές παθήσεις.

Τώρα, οι έλεγχοι για τα φάρμακα κοινότητας, θα συγκρίνουν τους γιατρούς μεταξύ τους, αφού χωρίς μητρώα ασθενών και υγειονομικό χάρτη, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού σε φάρμακα, άρα να μπορεί να γίνει σύγκριση με τη συνταγογράφηση που πραγματοποιήθηκε.

Η Επιτροπή Συνταγογράφησης που προβλέπεται να δημιουργηθεί στον ΕΟΠΥΥ, αναλαμβάνει να ελέγχει τη συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών, δημιουργώντας «προφίλ» για τον κάθε γιατρό, φαρμακοποιό και ασθενή.

Στην πραγματικότητα, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικά και αποτελεσματικά, αν το σύστημα υγείας λειτουργούσε κανονικά, με άμεση δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε αυτό, οπότε οι δαπάνες υγείας συνολικά θα ήταν πολύ υψηλότερες αυτών που διατίθενται σήμερα.

Με την ισχύουσα κατάσταση όμως, ο στόχος είναι να υπάρξει περαιτέρω περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης υπό το κράτος του ηλεκτρονικού προφίλ και των προστίμων για τους γιατρούς, «κόβοντας» από τους ασθενείς το μοναδικό στοιχείο της περίθαλψης που λειτουργεί κανονικά, το φάρμακο. ‘Ηδη, οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους σχεδόν 1 δις. ευρώ με απ΄ ευθείας αγορές φαρμάκων, ποσό που μετά τη θεσμοθέτηση του νομοσχεδίου, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Στους γιατρούς θα επιβάλλονται κυρώσεις και θα γίνεται καταλογισμός της ζημίας, εφόσον δεν κριθούν επαρκείς οι εξηγήσεις

Στο νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε μετά τη διαβούλευση, συμπεριελήφθη διάταξη που προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Συνταγογραφίας – χωρίς την ύπαρξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Η επιτροπή θα αποτελείται από 13 γιατρούς και φαρμακοποιούς του ΕΟΠΥΥ και θα κάνει αξιολόγηση της συνταγογράφησης κάθε γιατρού, σε μηνιαία βάση.

Οι γιατροί της χώρας θα ταξινομούνται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και την περιοχή που συνταγογραφούν και θα αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ο «αριθμός των συνταγών» που εκδίδονται από τον ιατρό.
 • Το «μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.
 • Η «μέση δαπάνη» ανά συνταγή σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.
 • Το «ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.
 • Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα (ATC4)» για τις πρώτες 10 που συνταγογραφεί σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.
 • Το «ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.
 • Το «ποσοστό εμβαλλαγίων (κουτιών) εκτέλεσης ανά φαρμακευτική εταιρεία» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.
 • Το «ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δαπανηρών ασφαλισμένων ως προς το σύνολο της δαπάνης συνταγογράφησης» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.
 • Το «ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο» σε σχέση με αυτό του συνόλου των ιατρών.

Ο τρόπος του ελέγχου

Ο έλεγχος θα γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

 • Για κάθε ιατρό με την ίδια ειδικότητα υπολογίζεται η τιμή του κάθε κριτηρίου, πλην του τελευταίου. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί, των οποίων η τιμή ενός κριτηρίου βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας για κάθε κριτήριο χωριστά.
 • Επίσης, σε έλεγχο της συνταγογράφησης για το τελευταίο κριτήριο, υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή του ποσοστού συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% ποσοστό επί του συνόλου των ποσοστών εκτέλεσης ανά φαρμακείο που διαμορφώνεται από όλους τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για το κριτήριο αυτό.
 • Ο έλεγχος του συνόλου της συνταγογράφησης του ιατρού διενεργείται, από την επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας του ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια παρέχονται εξηγήσεις από τον ιατρό μέσα σε 5 ημέρες μετά από σχετική κοινοποίηση κλήσης, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση. Επιπλέον, η Επιτροπή ελέγχει τη συνταγογράφηση ιατρών κατόπιν σχετικής εντολής του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, όταν υφίστανται ισχυρές ενδείξεις παραβατικής συνταγογράφησης.
 • Με απόφαση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κριθούν επαρκείς οι εξηγήσεις και θα γίνεται καταλογισμός της ζημίας, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της παράβασης.
 • Κατά της απόφασης αυτής ο γιατρός μπορεί να ασκήσει προσφυγή μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων.
 • Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις οικονομικής ζημίας του ΕΟΠΥΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, δύναται, κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, να αποφασίσει την αφαίρεση του δικαιώματος συνταγογράφησης για όσο διάστημα διαρκεί ο έλεγχος. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ως όριο τίθεται η ανώτερη τιμή η οποία αντιστοιχεί στο 99,9% των μη ελεγχόμενων ιατρών.

Έλεγχος και στα φαρμακεία

Στους δείκτες αξιολόγησης για τον έλεγχο της εκτέλεσης των συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία προστίθενται εκτός από το ποσοστό συνταγών εκτέλεσης συγκεκριμένου ιατρού στο φαρμακείο, το ποσοστό κουτιών που διακινήθηκαν ανά φαρμακευτική εταιρεία και το ποσοστό γενοσήμων, προστίθενται και οι παρακάτω:

 • Δαπάνη στον Οργανισμό για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο.
 • Μέσος αριθμός συνταγών ανά δικαιούχο.
 • Μέση ποσότητα ανά δικαιούχο (σε κουτιά ανά ασφαλισμένο).
 • Μέση δαπάνη ανά δικαιούχο.
 • Μέση δαπάνη ανά συνταγή.
 • Ποσοστό δαπάνης σε on-patent.
 • Ποσοστό δαπάνης του πρώτου συνταγογράφου ιατρού.
 • Ποσοστό δαπάνης από τον πρώτο δικαιούχο σε κατανάλωση.
 • Ποσοστό δαπάνης σε πρώτη φαρμακευτική εταιρεία.
 • Ποσοστό off-patent προς άθροισμα γενοσήμων και off– patent.

Τα πρώτα 8 κριτήρια μπορούν να εξειδικεύονται ή να αυξάνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, σε έλεγχο της συνταγογράφησης πρωτοτύπων εκτός πατέντας υποβάλλονται οι ιατροί, των η συνταγογράφηση βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% ποσοστό επί του συνόλου της συνταγογράφησης όλων των γιατρών όλων των ειδικοτήτων για το κριτήριο αυτό.

Ιδιωτικές κλινικές

Στο νέο νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στη Βουλή, δίνεται παράταση ως το τέλος του έτους για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης επαναλειτουργίας ιδιωτικών κλινικών μετά από προσωρινή διακοπή λειτουργίας λόγω μεταστέγασης, κτιριακής μετατροπής, γενικής ανακαίνισης ή άλλων εξαιρετικών λόγων.

Πρόστιμα εμβολιασμών

Πέραν του 5ευρου που προβλεπόταν αρχικά για τη διενέργεια εμβολιασμών στο φαρμακείο, το υπουργείο τώρα, συμπεριέλαβε και διάταξη για τη διαγραφή των προστίμων που είχαν επιβληθεί σε πολίτες που δεν είχαν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού και τα οποία δεν έχουν πληρωθεί.

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή – Φαρμακευτική κάνναβη

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης δύο καινούρια κεφάλαια, με τα οποία ρυθμίζεται περαιτέρω η νομοθεσία για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την κυκλοφορία των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

πηγη; in.gr