Τρίτη
23
Απρίλιος
TOP

Νέες υποτροφίες από την Μητρόπολη Μεσσηνίας

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος: «Ταμείον Αρω-γής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» ανα-κοινώνεται : η παρακάτω Προκήρυξη Υποτροφιών:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

15η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 Το ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προκηρύσσει συμφώνως: με το ΦΕΚ 113/B/27-1-2009, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 τις κάτωθι υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Χορηγούνται τέσσερις (4) υποτροφίες ετησίως σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές/τριες με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι/ες κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

Χορηγείται μία (1) υποτροφία ετησίως σε νεοεισαχθέντα προπτυχιακό φοιτητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο οποίος/α κατάγεται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή του/της σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένει εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

Χορηγείται μία (1) υποτροφία ετησίως σε νεοεισαχθέντα προπτυχιακό φοιτητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διαμένει εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

 1. ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «Εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη»

Χορηγούνται «εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη» οκτώ (4) υποτροφίες ετησίως σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε Τμήματα ή Σχολές Υγείας των ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διέμεναν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στην Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24.100, Καλαμάτα.

Ημερομηνίες και ώρες κατάθεσης Δικαιολογητικών:

Παρασκευή 6-10-2023 και ώρα: 17:00-19:00

Σάββατο 7-10-2023 και ώρα: 10:00-12:00

Εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών καμμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, η δε 7η Οκτωβρίου 2023 είναι η καταληκτική ημερομηνία και πέραν αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6937482151

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:taamfimm@yahoo.gr)

 

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (Να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας να αναγράφονται όλα ευκρινώς, η Κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών ή η αιτούσα). Το πρότυπο της αιτήσεως χορηγείται από την Γραμματεία του Ταμείου.
 2. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 3. Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής (Πρωτότυπη).
 5. α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορείας του προηγουμένου οικονομικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του αιτούντος. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε κατατίθεται Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει φορολογική και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο αιτών ή οι γονείς του, φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος). Σε περίπτωση διαζυγίου κατατίθενται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και των δύο γονέων.

και β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικογενειακή και ατομική η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα εις την οικεία Δ.Ο.Υ. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, τότε κατατίθεται Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει Ε9 και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υποβάλλει ο αιτών ή οι γονείς του Ε9 ). Σε περίπτωση διαζυγίου κατατίθενται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και των δύο γονέων.

 1. Βεβαίωση από κρατικό φορέα για το επάγγελμα ενός εκάστου των γονέων. (Πρωτότυπη)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) Η Ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών) και γ) Καταγωγή και μόνιμη κατοικία.(Πρωτότυπο).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει ή δεν πρόκειται να λάβει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή. (Πρωτότυπη)
 4. Βεβαίωση από τον εφημέριο της ενορίας ότι ο/η αιτών/ουσα είναι κάτοικος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του στην Ανωτάτη Εκπαίδευση. (Πρωτότυπη)
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος.
 6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του/της αιτούντος θα βοηθούσε στην καλυτέρα αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από την Γραμματεία του Ιδρύματος.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και να κατατεθεί από τον/την ίδιο/α τον φοιτητή/ φοιτήτρια.

Ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει την υποτροφία έως την λήψη του πτυχίου του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών του Τμήματος φοιτήσεώς του, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Καλαμάτα, 1 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Χρυσόστομος

Με την προκήρυξη αυτή οι Υποτροφίες, που έχει χορηγήσει και συνεχίζει να χορηγεί από το 2010 η Εκκλησία της Μεσσηνίας σε απόρους φοιτητές είναι 104, το δε χρηματικό ποσό, που έχει διατεθεί μέχρι τώρα και θα διατεθεί το 2023, ανέρχεται σε ποσό πλέον του ενός εκατομμύριου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000). Επίσης, επιπλέον των Υποτροφιών, σημαντικό ποσό έχει διατεθεί ως έκτακτο φοιτητικό βοήθημα σε 200 φοιτητές της Μεσσηνίας

Εκ του Δ.Σ. του Ιδρύματος