Δευτέρα
11
Δεκέμβριος
TOP

Οι αλλαγές στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ακινήτων Ε9

Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει στη φορολογία ακινήτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων που κληρονομούν ακίνητα ή αυτά έχουν ενταχθεί πρόσφατα εντός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου.

Όλοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να υποβάλλουν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα. Και για κάθε περίπτωση οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων είναι διαφορετικές.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα που υπάγονται στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο φορολογούμενος υποβάλλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων εμπρόθεσμα μέχρι την 31η Μαρτίου (και όχι όπως ίσχυε βάσει της παρ. 1 του αρ. 73 ν. 4607/2019 (Α’65) μέχρι την 31η Μαΐου) του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής, αρχής γενομένης από αυτές που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2021.

Προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Ε9 σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής

– Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας – και επομένως όχι απαραίτητα μέχρι την 31η Μαρτίου. Η προθεσμία αποποίησης, ορίζεται στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 1847), και είναι 4 μήνες από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και τον λόγο της ή ένα έτος αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό. Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομιάς, ο συνεπεία αυτής καθιστάμενος κληρονόμος, έχει ανάλογη προθεσμία για αποποίηση.

– Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, αν πριν την παρέλευση της ημερομηνίας αποποίησης, γίνει η αποδοχή κληρονομιάς και δεν έχει παρέλθει η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, τότε ο υπόχρεος υποχρεούται να δηλώσει την κληρονομιαία περιουσία εντός της προθεσμίας αυτής, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη capital.gr