Σάββατο
13
Ιούλιος
TOP

“Πράσινο φως” από Επ. Ανταγωνισμού στο deal ΤΕΜΕΣ, Ελληνικά Οινοποιεία και Premia Properties

Το “πράσινο φως” για τη συνεργασία της εταιρείας Ελληνικά Οινοποιεία με την ΤΕΜΕΣ και την Premia Properties “άναψε” την 1η Μαΐου η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, σε συνεδρίασή της σε Τμήμα αποφάσισε ομόφωνα (Απόφαση 847/2024) την έγκριση των γνωστοποιηθεισών συγκεντρώσεων, οι οποίες αφορούν: α) στη δημιουργία κοινής επιχείρησης (Κοινή Εταιρεία), μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου, από τις εταιρείες με τις επωνυμίες “Ελληνικά Οινοποιεία Ανώνυμη Εταιρεία” και “Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία” και β) στη μεταβολή του ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία “Αμπελώνες Ναβαρίνο Μονοπρόσωπη Αγροτική Οινοποιητική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία”, από αποκλειστικό σε κοινό από τις εταιρείες με τις επωνυμίες “Premia Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία” και “Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία”, ως μία ενιαία συγκέντρωση.

Η Επιτροπή απεφάνθη ότι η συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία Ανώνυμη Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων, η οποία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, μεταξύ άλλων, στην οινοποιία και στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών.

Η εταιρεία Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον ξενοδοχειακό τομέα.

Η εταιρεία Premia Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη αγορά ακινήτων, ιδίως στη διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 Ν. 2778/1999, στην εκμετάλλευση, επενδυτική αγοραπωλησία, διαχείριση και ανάπτυξη αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ακινήτων και έργων.

Η εταιρεία Αμπελώνες Ναβαρίνο δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην παραγωγή οινοποιήσιμων σταφυλιών και στην εμπορία εμφιαλωμένων οίνων με τα σήματά της ενώ η Κοινή Εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή οινοποιήσιμων σταφυλιών, στην παραγωγή και εμπορία εμφιαλωμένων οίνων και στη (μελλοντική) λειτουργία οινοποιείου, συμπεριλαμβανομένου χώρου εστίασης που θα λειτουργήσει εντός αυτού.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αξιολόγησης της εν λόγω συναλλαγής εξέτασε τον αλληλένδετο χαρακτήρα των συναλλαγών,  οι οποίες γνωστοποιήθηκαν ως χωριστές συναλλαγές, τη φύση του αποκτώμενου ελέγχου και τη λειτουργική αυτονομία της Κοινής Εταιρείας. Περαιτέρω η Επιτροπή Ανταγωνισμού αξιολόγησε τις σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένης της αγοράς καλλιέργειας / παραγωγής σταφυλιού προς οινοποίηση και της αγοράς διανομής και εμπορίας εμφιαλωμένου οίνου) και έκρινε ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής ούτε σε οριζόντιο, ούτε σε κάθετο επίπεδο και ότι η εξετασθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού ή θα οδηγήσει σε περιορισμό του σε αυτές.

πηγή: www.capital.gr