Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕΤΑΑ για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Δημοτικές Εκλογές 2023.

1.  Γενικά Στοιχεία

Την Β’ Κυριακή των δημοτικών εκλογών 2023 εξελέγησαν 84 Δήμαρχοι (ποσοστό 25,3%).

Από τους εκλεγέντες δημάρχους του Β’ γύρου:

·    οι 9 είναι γυναίκες (ποσοστό 10,7%),

·    οι 13 (ποσοστό 15,5%) είναι επανεκλεγόμενοι δήμαρχοι της περιόδου 2019-2023

·    οι 71 (ποσοστό 84,5%) δεν ήταν δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2019-2023

Μετά τα αποτελέσματα και της Β’ Κυριακής, στους 332 δήμους εξελέγησαν δήμαρχοι:

·    22 γυναίκες (ποσοστό 6,6%), από τις οποίες οι εννέα (9) ήταν δήμαρχοι την περίοδο 2019-2023. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 είχαν εκλεγεί 18 γυναίκες δήμαρχοι.

·    177 επανεκλεγέντες δήμαρχοι της περιόδου 2019-2023 (ποσοστό 53,3%). Στις δημοτικές εκλογές του 2019 είχαν επανεκλεγεί 131 δήμαρχοι. Οι 18 από τους επανεκλεγέντες είναι δήμαρχοι πρωτευουσών νομών.

·    155 δήμαρχοι (ποσοστό 46,7%) που δεν ήταν δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2019-2023.

1.  Εκλεγέντες δήμαρχοι την Β’ Κυριακή, ανά περιφέρεια

Περιφέρεια

Δήμοι

Δήμαρχοι

εκλεγέντες τη Β’ Κυριακή

Ποσοστό

Αν. Μακεδονίας & Θράκης

22

7

31,82%

Αττικής

66

29

43,94%

Βορείου Αιγαίου

11

2

18,18%

Δυτικής Ελλάδας

19

8

42,11%

Δυτικής Μακεδονίας

13

3

23,08%

Ηπείρου

18

2

11,11%

Θεσσαλίας

25

3

12,00%

Ιονίων Νήσων

11

3

27,27%

Κεντρικής Μακεδονίας

38

11

28,95%

Κρήτης

24

3

12,50%

Νοτίου Αιγαίου

34

2

5,88%

Πελοποννήσου

26

7

26,92%

Στερεάς Ελλάδας

25

4

16,00%

ΣΥΝΟΛΟ

332

84

25,3%

2.  Ανατροπή της σειράς των δύο πρώτων συνδυασμών του Α’ γύρου

Σε 47 δήμους (ποσοστό 56% περίπου) από τους 84 στους οποίους έγιναν εκλογές τη Β’ Κυριακή, σημειώθηκε ανατροπή της σειράς των υποψήφιων συνδυασμών. Σε αυτούς τους δήμους, δηλαδή, εξελέγη Δήμαρχος ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της Α’ Κυριακής.

Αναλυτικά, ανά Περιφέρεια, τα στοιχεία εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα:

Περιφέρεια

Δήμοι Β’ Γύρου

Δήμοι όπου συνέβη ανατροπή της σειράς των συνδυασμών

Ποσοστό

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

7

2

28,57%

Αττικής

29

16

55,17%

Βορείου Αιγαίου

2

1

50,00%

Δυτικής Ελλάδας

8

5

62,50%

Δυτικής Μακεδονίας

3

1

33,33%

Ηπείρου

2

1

50,00%

Θεσσαλίας

3

2

66,67%

Ιονίων Νήσων

3

2

66,67%

Κεντρικής Μακεδονίας

11

8

72,73%

Κρήτης

3

1

33,33%

Νοτίου Αιγαίου

2

2

100,00%

Πελοποννήσου

7

4

57,14%

Στερεάς Ελλάδας

4

2

50,00%

ΣΥΝΟΛΟ

84

47

56%

Τα παραπάνω στοιχεία, ανά τάξεις πληθυσμού των Δήμων παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Τάξεις πληθυσμού (κάτοικοι)

Δήμοι Β’ Γύρου

Δήμοι όπου συνέβη

ανατροπή της σειράς των συνδυασμών

Ποσοστό

0 – 2.000

2

2

100,00%

2.001 – 5.000

1

1

100,00%

5.001 – 10.000

3

0

0,00%

10.001 – 30.000

28

14

50,00%

30.001 – 60.000

28

20

71,43%

60.001 – 100.000

15

7

46,67%

100.001 – 150.000

4

1

25,00%

150.000 και άνω

3

2

66,67%

ΣΥΝΟΛΟ

84

47

56%

1.  Εκλεγέντες Β’ γύρου και προηγούμενες θητείες τους

·         Οι 6 από τους εκλεγέντες δημάρχους στον Β’ γύρο (ποσοστό 7%) έχουν ήδη περισσότερες από 2 θητείες (3, 4 και 5 ),

·         21 (ποσοστό 35%) έχουν ήδη μία ή δύο θητείες στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

·         Το 68% των εκλεγέντων του Β’ γύρου (57 εκλεγέντες) δεν έχει θητεία Δημάρχου ή  Προέδρου Κοινότητας στην Τ.Α. Α’ Βαθμού έως σήμερα.

1.  Συνολικά στοιχεία δημοτικών εκλογών 2023

5.1.  Εκλεγέντες Δήμαρχοι, ανά περιφέρεια και φύλο

Περιφέρεια

Δήμοι

Άνδρες

Γυναίκες

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

22

22

Αττικής

66

60

6

Βορείου Αιγαίου

11

10

1

Δυτικής Ελλάδας

19

19

Δυτικής Μακεδονίας

13

13

Ηπείρου

18

17

1

Θεσσαλίας

25

25

Ιονίων Νήσων

11

11

Κεντρικής Μακεδονίας

38

31

7

Κρήτης

24

23

1

Νοτίου Αιγαίου

34

31

3

Πελοποννήσου

26

25

1

Στερεάς Ελλάδας

25

23

2

ΣΥΝΟΛΟ

332

310

22

5.2.  Υποψήφιοι και Εκλεγέντες Δήμαρχοι κατά κλάσεις ηλικιών

Ηλικίες

Υποψήφιοι Δήμαρχοι 2023

Εκλεγέντες Δήμαρχοι 2023

Ποσοστό εκλεγέντων στο σύνολο

εκλεγέντων

<= 30

12

0

0%

31 – 35

35

5

1,5%

36 – 40

91

18

5,4%

41 – 45

138

31

9,3%

46 – 50

167

50

15,1%

51 – 55

171

66

19,9%

56 – 60

218

64

19,3%

61 – 65

202

52

15,7%

65 – 70

131

36

10,8%

70 – 75

37

8

2,4%

>75

9

2

0,6%

ΣΥΝΟΛΟ

1.211

332

100%

5.1.  Θητείες υποψηφίων και εκλεγέντων δημάρχων 2023

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των υποψηφίων και των εκλεγέντων τελικώς δημάρχων των δημοτικών εκλογών 2023 που είχαν τουλάχιστον μία (1) θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας από το 1982 έως και τη δημοτική περίοδο 2019-2023.

Προηγούμενες θητείες

Σύνολο υποψηφίων

2023

Εκλεγέντες (Α’ γύρος)

Εκλεγέντες (Β’ γύρος)

Σύνολο

εκλεγέντων

1

197

87

16

103

2

103

48

5

53

3

38

17

3

20

4

20

11

1

12

5

16

10

2

12

6

9

6

0

6

7

4

4

0

4

Στους τρεις επόμενους πίνακες, τέλος, καταγράφονται οι θητείες των εκλεγέντων Δημάρχων του 2023 από το 1982 έως και τη δημοτική περίοδο 2019-2023.

5.1.1.  Θητείες εκλεγέντων δημάρχων 2023, ανά τάξεις πληθυσμού

Τάξεις πληθυσμού (κάτοικοι)

Δήμοι

Θητείες στις δημοτικές περιόδους 1982 – 2013

1

2

3

4

5

6

7

ΣΥΝΟΛΟ

0 – 2.000

25

7

7

1

1

0

0

1

17

2.001 – 5.000

25

6

5

3

2

1

0

0

17

5.001 – 10.000

49

19

9

1

4

1

0

1

35

10.001 – 30.000

123

41

13

11

2

7

4

1

79

30.001 – 60.000

60

16

11

3

2

1

1

0

34

60.001 – 100.000

34

10

5

1

1

1

1

1

20

100.001 – 150.000

10

4

1

0

0

1

0

0

6

150.000 και άνω

6

0

2

0

0

0

0

0

2

ΣΥΝΟΛΟ

332

103

53

20

12

12

6

4

210

5.1.1.  Θητείες εκλεγέντων δημάρχων 2023, ανά περιφέρεια

Περιφέρεια

Δήμοι

Θητείες στις δημοτικές περιόδους 1982 – 2023

1

2

3

4

5

6

7

ΣΥΝΟΛΟ

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

22

7

3

2

0

0

1

0

13

Αττικής

66

16

15

3

2

2

0

0

38

Βορείου Αιγαίου

11

3

1

2

0

0

0

0

6

Δυτικής Ελλάδας

19

5

3

2

2

1

1

0

14

Δυτικής Μακεδονίας

13

6

0

2

1

0

0

0

9

Ηπείρου

18

4

2

1

2

0

1

1

11

Θεσσαλίας

25

9

3

1

2

0

0

1

16

Ιονίων Νήσων

11

2

3

0

0

2

0

0

7

Κεντρικής Μακεδονίας

38

10

6

1

0

1

2

1

21

Κρήτης

24

6

5

3

2

1

0

0

17

Νοτίου Αιγαίου

34

12

8

1

1

3

0

1

26

Πελοποννήσου

26

12

1

2

0

2

1

0

18

Στερεάς Ελλάδας

25

11

3

0

0

0

0

0

14

ΣΥΝΟΛΟ

332

103

53

20

12

12

6

4

210

5.1.2.  Θητείες εκλεγέντων δημάρχων 2023, ανά κατηγορία Δήμων

Κατηγορία Δήμων

Δήμοι

Θητείες στις δημοτικές περιόδους 1982 – 2023

1

2

3

4

5

6

7

ΣΥΝΟΛΟ

Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων

47

9

10

1

1

3

1

1

26

Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι πρωτεύουσες Νομών

90

28

11

3

3

3

1

0

49

Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι

82

26

11

10

1

2

4

1

55

Μικροί Ηπειρωτικοί και Μικροί Ορεινοί Δήμοι

51

17

8

4

5

0

0

1

35

Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι

26

12

3

1

1

3

0

0

20

Μικροί Νησιωτικοί Δήμοι

36

11

10

1

1

1

0

1

25

ΣΥΝΟΛΟ

332

103

53

20

12

12

6

4

210

5.1.  Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι

5.4.1  Γενικά

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2023 συμμετείχαν 292 συνδυασμοί με επικεφαλής υποψήφιους που είχαν εκλεγεί Δήμαρχοι στις εκλογές του 2019.

Από αυτούς του υποψήφιους επανεξελέγησαν 177 δήμαρχοι (ποσοστό 60,6% στο σύνολο των υποψηφιοτήτων και ποσοστό 53,1% στο σύνολο των Δήμων). Συνεπώς, 155 Δήμοι (ποσοστό 46,9%) θα έχουν νέο Δήμαρχο τη νέα δημοτική περίοδο.

Αναλυτικά, η κατανομή των επανεκλεγέντων δημάρχων ανά Περιφέρεια και ανά τάξεις πληθυσμού φαίνονται στους δύο επόμενους πίνακες

5.4.2  Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι, ανά περιφέρεια

Περιφέρεια

Δήμοι

Επανεκλεγέντες δήμαρχοι

Α’ Κυριακή

Β’ Κυριακή

Σύνολο

Ποσοστό

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

22

9

2

11

50,00%

Αττικής

66

27

4

31

46,97%

Βορείου Αιγαίου

11

3

0

3

27,27%

Δυτικής Ελλάδας

19

8

2

10

52,63%

Δυτικής Μακεδονίας

13

7

1

8

61,54%

Ηπείρου

18

8

0

8

44,44%

Θεσσαλίας

25

15

0

15

60,00%

Ιονίων Νήσων

11

5

0

5

45,45%

Κεντρικής Μακεδονίας

38

18

1

19

50,00%

Κρήτης

24

15

0

15

62,50%

Νοτίου Αιγαίου

34

21

0

21

61,76%

Πελοποννήσου

26

15

2

17

65,38%

Στερεάς Ελλάδας

25

13

1

14

56,00%

ΣΥΝΟΛΟ

332

164

13

177

53,31%

5.4.3. Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι ανά τάξεις πληθυσμού

Τάξεις πληθυσμού (κάτοικοι)

Δήμοι

Επανεκλεγέντες δήμαρχοι

Α’ Κυριακή

Β’ Κυριακή

Σύνολο

Ποσοστό

0 – 2.000

25

17

0

17

68,0%

2.001 – 5.000

25

15

0

15

60,0%

5.001 – 10.000

49

29

0

29

59,2%

10.001 – 30.000

123

59

5

64

52,0%

30.001 – 60.000

60

26

4

30

50,0%

60.001 – 100.000

34

12

3

15

44,1%

100.001 – 150.000

10

5

0

5

50,0%

150.000 και άνω

6

1

1

2

33,3%

ΣΥΝΟΛΟ

332

164

13

177

53,31%

5.1.  Η αποχή στις Δημοτικές Εκλογές 2023, ανά περιφέρεια

Περιφέρεια

Α’ Κυριακή

Β’ Κυριακή

Μέγιστη αποχή

Ελάχιστη αποχή

Μέγιστη αποχή

Ελάχιστη αποχή

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

59,00%

35,93%

62,20%

43,54%

Αττικής

67,68%

25,88%

73,27%

41,80%

Βορείου Αιγαίου

70,24%

39,36%

67,35%

57,26%

Δυτικής Ελλάδας

45,85%

23,96%

56,07%

40,70%

Δυτικής Μακεδονίας

72,38%

39,86%

56,82%

50,09%

Ηπείρου

60,48%

37,51%

57,15%

54,77%

Θεσσαλίας

57,15%

31,93%

45,85%

44,54%

Ιονίων Νήσων

67,43%

41,98%

55,67%

45,29%

Κεντρικής Μακεδονίας

59,05%

33,79%

67,43%

47,02%

Κρήτης

51,67%

17,20%

46,28%

42,93%

Νοτίου Αιγαίου

68,06%

26,03%

62,51%

56,35%

Πελοποννήσου

61,44%

32,91%

69,26%

40,40%

Στερεάς Ελλάδας

82,47%

0,53%

46,49%

42,77%

1.  Οι Περιφερειακές εκλογές 2023

6.1 Γενικά

·      Στις Περιφερειακές Εκλογές 2023εξελέγησαν 7 Περιφερειάρχες στον Α’ γύρο των εκλογών και οι υπόλοιποι 6 στο Β’ γύρο. Δεν εξελέγη γυναίκα Περιφερειάρχης.

·      Οι 7 από τους εκλεγέντες ήταν Περιφερειάρχες και την περίοδο 2019-2023Οι εξελέγησαν στον

Α’ γύρο και ο έβδομος στο Β΄ γύρο.

·      Σε τρείς περιφέρειες (ΑΜΘ, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου), που έγιναν εκλογές τη δεύτερη Κυριακή, σημειώθηκε ανατροπή της σειράς εκλογής.

6.2. Η αποχή στις Περιφερειακές Εκλογές 2023, ανά περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αποχή 2023

Αποχή 2019

Α’ Κυριακή

Β’ Κυριακή

Α’ Κυριακή

Β’ Κυριακή

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

48,76%

64,74%

46,77%

59,54%

Αττικής

53,76%

41,14%

58,36%

Βορείου Αιγαίου

54,44%

64,78%

54,47%

65,18%

Δυτικής Ελλάδας

41,43%

39,32%

53,73%

Δυτικής Μακεδονίας

49,40%

66,21%

46,79%

Ηπείρου

42,77%

41,77%

Θεσσαλίας

41,44%

60,62%

37,46%

Ιονίων Νήσων

49,72%

69,42%

48,63%

60,76%

Κεντρικής Μακεδονίας

47,10%

40,98%

Κρήτης

39,07%

34,73%

Νοτίου Αιγαίου

44,12%

43,29%

Πελοποννήσου

46,42%

67,04%

45,22%

59,86%

Στερεάς Ελλάδας

38,10%

36,33%

53,98%