Κυριακή
10
Δεκέμβριος
TOP

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Tag

Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. (Τεύχος B’ 948/11.03.2021) η κατανομή θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών) για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998. Στο Δήμο Καλαμάτας σύμφωνα με την κατανομή, αντιστοιχεί μία (1)