Παρασκευή
21
Ιούνιος
TOP

Τελεσίγραφο από τον δήμο Οιχαλίας μέχρι τέλος Μαΐου για τον καθαρισμό των οικοπέδων

Μέχρι τέλος Μαΐου η προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, τεκμαίρεται ως παρασχεθείσα η συναίνεση του υπόχρεου στη διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον οικείο Δήμο. Σύμφωνα με όσα προβλέπει επίσης ο Νόμος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή180 έως 360 ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα 70 ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα 150 ευρώ.