Παρασκευή
21
Ιούνιος
TOP

Τι απαντά το ΥΠΕΣ στην ερώτηση Λαμπρόπουλου για την μετεγκατάσταση των Ρομά Αγίας Τριάδος Καλαμάτας

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο και όσον αφορά στο θέμα της μετεγκατάστασης και κοινωνικής ένταξης των οικογενειών Ρομά, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 159 του ν.4483/2017 για λόγους διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κοινότητες των Ρομά, οι οποίες διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα, σε κατάλληλους οργανωμένους χώρους που διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή παραχωρούνται από ιδιώτες, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, κατόπιν αιτήματος προς αυτήν του Δήμου, στην εδαφική περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λάβει χώρα η προσωρινή μετεγκατάσταση.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οικ. ΡΟ 64/12-2-2017 (412 Β), Κοινής Υπουργικής

Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  (1924 Β΄), φορείς υλοποίησης των «Οργανωμένων Χώρων Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» είναι οι Δήμοι στην εδαφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί η προσωρινή μετεγκατάσταση. Ο οικείος Δήμος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με βάση τον εγκεκριμένο φάκελο αιτήματος και τη σχετική εγκριτική κοινή υπουργική απόφαση.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/ΦΕΚ 114/τχ Α’/08.06.2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) μία από τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α Α’ βαθμού, είναι η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Συνεπώς, υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τις ευπαθείς ομάδες στην περιοχή αρμοδιότητάς του, είναι ο εκάστοτε Ο.Τ.Α, όπως επίσης και για την υποβολή σχετικών προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί αίτημα για την Προσωρινή Μετεγκατάσταση του πληθυσμού Ρομά που διαβιεί στον οικισμό Αγία Τριάδα  από τις αρμόδιες αρχές του Δήμου Καλαμάτας.

                                     

                                                      Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                             ΔΟΜΝΑ -ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ