Πέμπτη
18
Απρίλιος
TOP

ΥΠΕΣ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού από ΟΤΑ

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με την οποία καλεί τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα να δηλώσουν τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, παρακαλούνται οι φορείς αρμοδιότητάς τους να υποβάλουν διά των υπηρεσιών τους τα αιτήματά τους για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2024, για τις εξής κατηγορίες:

• Προσωπικό ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα

• Προσωπικό ΙΔΟΧ ή συμβάσεις μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και

• Προσωπικό ΙΔΟΧ με λοιπές αντικαταβολές (κοιμητήρια) σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των πάσης φύσεως κρατικών δαπανών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα, συμπληρωμένα.

Σημειώνεται ότι, έπειτα από την έναρξη ισχύος του ν.5056/2023, αρμόδια συλλογικά όργανα για τη λήψη των αποφάσεων είναι τα εξής:

• για θέσεις των Δήμων: η οικεία Δημοτική Επιτροπή

• για θέσεις των Περιφερειών: η οικεία Περιφερειακή Επιτροπή

• για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των

Περιφερειών: το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο

• για θέσεις των ΝΠΙΔ: το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τονίζεται ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-4-2023 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019» εξαιρούνται από τον προγραμματισμό οι εξής περιπτώσεις:

1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων

ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων…. καθώς και οι ανανεώσεις και παρατάσεις αυτών (περ. ιζ) Η αντικατάσταση και αναπλήρωση αποχωρούντος προσωπικού ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4765/2021 (ή του προϊσχύσαντος άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994), πραγματοποιείται από τους πίνακες κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό εντός του χρόνου ισχύος του προγράμματος που θεωρείται και χρόνος ισχύος των εν λόγω πινάκων κατάταξης.

Πίνακες κατάταξης που εκδόθηκαν από καταργούμενα νομικά πρόσωπα και βρίσκονται σε ισχύ, δύναται να χρησιμοποιηθούν, εφόσον υφίστανται οι ανάγκες, από τον καθολικό διάδοχο προς αντικατάσταση και αναπλήρωση προσωπικού κατά τα ανωτέρω.

2. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του άρθρου 36 ν.4765/2021 (περ. ιθ)

3. Προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα (περ. κ)

4. Αναπλήρωση τακτικού μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου (περ. κα)

Επίσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 5046/2023 (Α’137): δίμηνα, ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, οι υδρονομείς άρδευσης στους ΟΤΑ α’ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και οι γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας (άρθρο 27 ν. 4304/2014) δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρόσληψη προσωπικού αλλά για ανάθεση παροχής υπηρεσιών.

πηγη; aftodioikisi.gr