Τρίτη
23
Απρίλιος
TOP

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διαγωνισμός για 70 Διοικητικούς Υπαλλήλους

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση δύο εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων.

Από τους πίνακες αυτούς, κυρίως η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM) και η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως “διοικητικούς υπαλλήλους” (ομάδα καθηκόντων AD).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 1. Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: 45 2. Κεκτημένο του Σένγκεν: 25 Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο τομείς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν τομέα. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Προθεσμία εγγραφής: 11 Μαΐου 2021

Διαβάστε αναλυτικά: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.120.01.0001.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A120A%3AFULL

ΠΗΓΗ