Τετάρτη
12
Ιούνιος
TOP

Πήρε ΦΕΚ το 30ευρω στο ελαιόλαδο, ξεκινούν προσεχώς οι αιτήσεις

Με τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής (διαθέσιμο εδώ) ξεκινούν προσεχώς οι αιτήσεις για την ενίσχυση στους παραγωγούς ελαιολάδους. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο αυτό αφορά κατόχους αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίες ανήκουν στην επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση, όπως προκύπτει για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν μόνο ελαιοπαραγωγοί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, βάσει της φορολογικής δήλωσης έτους 2020 και το ύψος της ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση ξεκινά από 300 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως τις 4.000 ευρώ

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την μα αριθμό 2850/21.10.2020 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4701 – 23.10.2020, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία:

– είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019) και

– να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη έκταση όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Δημοσιοποίηση του Μέτρου

  1. Η ΕΥΔ ΠΑΑ προωθεί προς υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης- πληρωμής από τους υποψηφίους δικαιούχους.
  1. Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται τα κατωτέρω:

α) το προκηρυσσόμενο μέτρο

β) ο τόπος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις στήριξης-πληρωμής

γ) το συνολικό ποσό της δημόσιας ενίσχυσης καθώς και το ύψος ενίσχυσης

δ) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης- πληρωμής μέσω του ΠΣ

ε) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι

στ) οι διαδικασίες διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής

ζ) τα σημεία και οι διαδικτυακοί τόποι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το Μέτρο

η) η ενημέρωση των υποψηφίων ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 111-113 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται οι διατάξεις των Κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 679/2016 περί προστασίας των δεδομένων.

  1. Μετά την έκδοση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr , στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr , του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr , ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν εγκαίρως γνώση της ύπαρξης και του περιεχομένου της.

Σε κάθε περίπτωση, τηρείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης. Το κείμενο που δημοσιεύεται μπορεί να αποτελεί περίληψη της πλήρους Πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των υποψηφίων σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα των εμπλεκόμενων φορέων, είτε μέσω του διαδικτύου.

  1. Με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, τα στοιχεία της Πρόσκλησης καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ. Με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ, τα στοιχεία της Πρόσκλησης μεταφέρονται στο ΠΣ μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης – πληρωμής.

Υποβολή αίτησης στήριξης – πληρωμής

  1. Μετά τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης και προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ αίτηση στήριξης- πληρωμής, και παράλληλα δηλώνουν ότι:

– δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, ή

– δεν έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης, ή

– έχουν λάβει σχετική στήριξη για συγκεκριμένο καθεστώς. Το εν λόγω ποσό συμπληρώνεται βάσει παραμετρικού αρχείου, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  1. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.Η ορθή καταχώριση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης- πληρωμής, καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

  1. Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης-πληρωμής, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στα ανωτέρω σημεία
  2. Δεν απαιτείται η αποστολή υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης από τους υποψήφιους προς την ΕΥΔ ΠΑΑ.

www.agronews.gr