Πέμπτη
6
Οκτώβριος
TOP

Δήμος Καλαμάτας: 122 εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων

Την καθαριότητα των σχολικών μονάδων ενισχύει ο δήμος Καλαμάτας προχωρώντας στην πρόσληψη 122 ατόμων.

Κατά την 34/2022 συνεδρίαση της Ο.Ε. του Δήμου, καθορίστηκε ο αριθμός προσλαμβανομένων ατόμων, των ωρών ημερήσιας απασχόλησης και κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων και για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 2022 – 2023.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 41797/28-06-2022 (ΦΕΚ 3327/Β/28-06-2022 ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-7- 2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3352).

Για το σχολικό έτος 2022 – 2023 προτείνεται, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων για το Δήμο μας , ήτοι του αριθμού 122 , η κάτωθι κατανομή σε αριθμό θέσεων (πλήρους και μερικής) καθαριστριών και ωρών αντιστοίχως :

Προσδιορίζεται:

  • ο αριθμός των απασχολουμένων με πλήρη απασχόληση (6,5 ώρες ημερησίως) σε 20 και
  • ο αριθμός των απασχολουμένων με μερική απασχόληση (3 ώρες ημερησίως) σε 102.

Σύνολο προσλαμβανομένων ατόμων: 122.

Σύνολο ωρών ημερήσιας απασχόλησης: 436.

Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ.