Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

«Δήμος Οιχαλίας: Αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τα έργα της παρούσας Δημοτικής Αρχής»

Δελτίο Τύπου

Αναγέννηση Άνω Μεσσηνίας: Έργα και ημέρες της δημοτικής αρχής Mέρος Γ’

«ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ: Αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τα έργα της παρούσας Δημοτικής Αρχής»

Οι Δημοτικές Αρχές κρίνονται από τα αποτελέσματά τους και ΟΧΙ μόνο από τις προθέσεις τους.

Αποτυχημένη Δημοτική Αρχή, θεωρείται αυτή που προεκλογικά προβαίνει σε ασφαλτοστρώσεις, αφήνει μηδενικό ανεκτέλεστο έργο και ένα άδειο αποθεματικό ταμείο.

Τα έργα που σας παραθέτουμε πιο κάτω, η Δημοτική Αρχή τα παρέλαβε είτε έτοιμα προς υλοποίηση, είτε είχαν ήδη ξεκινήσει. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθεί μεθοδικά να τα οικειοποιηθεί ως δικά της έργα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 που ανέλαβε, τα έργα εκτελούνται είτε με πολύ αργούς ρυθμούς υλοποίησης, είτε έχουν εγκαταλειφθεί, όπως το κτίριο Μαρία Κάλλας και η πλατεία Άνω Δωρίου, είτε δεν έχουν ξεκινήσει καν.

Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική αρχή, είχε όλο τον χρόνο μπροστά της, τέσσερα χρόνια ακριβώς, για να ξεπεράσει τα όποια διαδικαστικά θέματα και να δώσει λύσεις.

Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς, οφείλουν οι δημοτικοί άρχοντες με οργάνωση, σύνεση και επιμονή, να φροντίζουν ώστε να μην χάνονται πόροι και κυρίως πόροι που αφορούν βασικές υποδομές του Δήμου.

Τα έργα που αναφέρονται πιο κάτω, όπως ακριβώς υπάρχουν και στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες ένταξης στα αντίστοιχα προγράμματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες εκπόνησης τευχών, λήψης αποφάσεων και εγκρίσεων ώστε ο κάθε δημότης να βγάλει τα συμπεράσματά του.

 1. «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Αγ. Φλώρου και αγωγών Μίλα – Σκάλας – Διαβολιτσίου» συνολικού προϋπολογισμού 2.076.619,20€. Πρόκειται για την υπ΄ αρίθ. 19/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου 27-02-2019 και ΑΔΑ: ΩΑ47ΩΞ4-ΓΜΑ και την υπ΄αρίθ.8804/7-2-19 απόφαση έγκρισης της ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών.
 1. «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου» προϋπολογισμού 322.377,65€ απόφαση δημοτικού συμβουλίου 20/2015 για την αποδοχή της μελέτης και βεβαίωσης περί μη απαιτούμενων απαλλοτριώσεων ΑΔΑ: 7ΞΞΗΩΞ4-ΔΡ1. Έγκριση κλήρωσης μελών διαγωνισμού με την υπ΄ αρίθ. 38/19 (17-4-19) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΑΔΑ: Ω1ΝΡΩΞ4-ΛΥΣ.
 1. «Αποδοχή χρηματοδοτήσεως ποσού 620.000,00€ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕ 055) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» απόφαση δημοτικού συμβουλίου 176/18 (12-11-2018) και ΑΔΑ: 6498ΩΞ4-ΠΜΡ.
 1. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού του Υποέργου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 195/18 (5-6-18) και ΑΔΑ: 6ΤΣΕΩΞ4-Η5Σ. «Έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης «Ανακατασκευή Πατρικής Οικίας Μαρίας Κάλλας» απόφαση δημοτικού συμβουλίου 182/18 (12-11-18) ΑΔΑ: 6ΚΞΧΩΞ4-Δ15.
 1. «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας», Δήμου Οιχαλίας, 213.077,22€ + 007,76€ Φ.Π.Α. ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 949146. Έγκριση υπογραφής σύμβασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 72Ξ64653ΠΓ-5ΨΤ (26-11-2015).
 1. «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Οιχαλίας» πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (868.000,00€) απόφαση δημοτικού συμβουλίου 110/19 (31-7-19) ΑΔΑ: ΩΝ28ΩΞ4-ΥΧ1.
 1. «Κατασκευή αποδυτηρίων στο Δημοτικό Γήπεδο της Τ.Κ. Διαβολιτσίου», π/σμού δαπάνης 000,00€». Αριθμός απόφασης 67/19 (24-7-19) οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: 7ΝΙ6ΩΞ4-4ΝΝ αφορά στην διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 1. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». Αριθμός απόφασης δημοτικού συμβουλίου 20/19 (27-2-19) ΑΔΑ: ΩΜ6ΙΩΞ4-7Σ7 προϋπολογισμός μελέτης 1.124.240,89€.
 1. «Έγκριση έκθεσης εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για την αγορά οικοπέδων στην Τ.Κ. Μερόπης, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 6635/2-6-2017 διαγωνισμού» απόφαση δημοτικού συμβουλίου 26/18 (21-2-2018) ΑΔΑ: 60ΝΓΩΞ4-ΥΥ3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: 6Χ7ΕΩΞ4-ΤΑΙ (26-6-2018) αρ. πρωτ. 2018/5459. Αριθμός απόφασης οικονομικής επιτροπής 52/17 (25-5-17) ΑΔΑ: 7ΖΝ5ΩΞ4-ΘΚ8 «Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μερόπης Δ.Ε. Οιχαλίας, για κατασκευή πλατείας».
 1. «Αποχέτευση Ακαθάρτων Τ.Κ. Τσουκαλαίικων» έγκριση τευχών δημοπράτησης με αριθμό απόφασης δημοτικού συμβουλίου 98/18 (25-6-18) ΑΔΑ: ΩΜ8ΙΩΞ4-ΦΚΡ σύνολο δαπάνης έργου 1.528.372.58 (με ΦΠΑ 24%).
 1. Με την 11380/30.01.2018 (ΑΔΑ : 6Ε2Χ465ΧΙ8-85Φ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ έτους 2018 (ΣΑΕΠ 426) 2018ΕΠ42600007 το έργο «Αναπλάσεις πλατείας και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σκάλας Δήμου Οιχαλίας» με προϋπολογισμό 245.000,00€.
 1. «Περί αποδοχής δωρεάς χρήσης χώρου «Μπεζεστενίου» αριθμός απόφασης οικονομικής επιτροπής 28/2018 (20-03-18) ΑΔΑ: 6ΑΞΙΩΞ4-6ΤΡ.
 1. «Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Χώρος Φιλίας-Ειρήνης – Πολιτισμού – Συμφιλίωσης στο Μπεζεστένι Μελιγαλά Μεσσηνίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» στη με Α.Π.: 5838/740/Α3 πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» αριθμός απόφασης δημοτικού συμβουλίου 36/18 (28-03-18). Το συγκεκριμένο έργο είχε τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης» για την Πράξη με τίτλο «Επανάχρηση κτιρίου στο Μπεζεστένι Μελιγαλά σε χώρο τέχνης – ειρήνης – πολιτισμού και συμφιλίωσης», συνολικού προϋπολογισμού 422,59€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%).