Τετάρτη
28
Φεβρουάριος
TOP

Ελεγκτικές εταιρείες στην αναζήτηση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών

Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ελεγκτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου παρέχει ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στη φορολογική διοίκηση. Ουσιαστικά ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός εκτός από τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει πλέον για την ανακάλυψη περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ζητά τη συμβολή εξωτερικών συνεργατών για την αποκάλυψη και εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Συγκεκριμένα,  με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδική διαδικασία ανάθεσης, η οποία εφαρμόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στις αναθέσεις αυτές, ο τρόπος της αμοιβής του αναδόχου, που μπορεί να συνδέεται και με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

Επίσης ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να προχωρεί σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ακόμα και για φορολογούμενους που δεν έχουν χρέη στο ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου “Κατ’ εξαίρεση, εάν πρόκειται για οφειλέτες ύποπτους φυγής ή γενικώς εάν από τη μη άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων πιθανολογείται κίνδυνος ζημίας του Δημοσίου, μπορεί να λαμβάνονται, από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ ή το όργανο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, αναγκαστικά μέτρα ακόμη και πριν το χρέος καταστεί ληξιπρόθεσμο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ειρηνοδίκη της έδρας του οργάνου που κατά περίπτωση αιτείται τη λήψη των μέτρων ή της Αστυνομικής Αρχής, όπου δεν εδρεύει Ειρηνοδικείο. Για τη σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου συντάσσεται πρακτικό. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε χρέος προς το Δημόσιο”.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη capital.gr