Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

Ενιαία λίστα χειρουργείων στα νοσοκομεία – Προστασία προσωπικών δεδομένων

Μία λίστα που θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες λίστες αναμονής στα νοσοκομεία για χειρουργικές επεμβάσεις, επιχειρεί να καθιερώσει το υπουργείο Υγείας με σχετικό νομοσχέδιο, στο οποίο προβλέπεται επίσης η κατ΄ οίκον διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους για σοβαρές παθήσεις από τον ΕΟΠΥΥ, η ηλεκτρονική παρακολούθηση της διακίνησης φαρμάκων για αντιμετώπιση των ελλείψεων και η παράταση ως το τέλος του έτους της θητείας των διοικήσεων στα νοσοκομεία, η νομιμοποίηση δαπανών των νοσοκομείων και οι προμήθειες εμβολίων για τον κοροναϊό.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις» και θα παραμείνει στη σελίδα opengov.gr για μια εβδομάδα, ως την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023.

Μέσω των νέων τεχνολογιών πληροφορικής θα καταρτίζονται, οργανώνονται και παρακολουθούνται σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα περιστατικά ασθενών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης

Η ενιαία λίστα χειρουργείων φιλοδοξεί να αντικαταστήσει όλες τις λίστες των δημόσιων νοσοκομείων

Ενιαία λίστα χειρουργείων

Με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας και της άρσης των διακρίσεων μεταξύ των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, το Υπουργείο Υγείας συστήνει και λειτουργεί την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

Από την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, οι Λίστες Χειρουργείων των νοσοκομείων καταργούνται.

Βασικοί όροι για την κατάρτισή της αποτελούν η αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του ασθενούς και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενούς. Αυτό διασφαλίζεται με ιατρική τεκμηρίωση από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών Τμημάτων των νοσοκομείων και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Ο ασθενής ενημερώνεται για την ημερομηνία της επέμβασης όταν εντάσσεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Από την Ενιαία Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.

Τα νοσοκομεία του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται να δηλώνουν σε υποσύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων τα τακτικά και έκτακτα χειρουργεία που διενεργούνται.

Καθώς το σύστημα περιλαμβάνει την αρχειοθέτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την επεξεργασία αναλαμβάνει η ΗΔΙΚΑ, η οποία:

  • Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπουργείου Υγείας,  διαβιβάζοντας τα δεδομένα του ασθενή σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και ενημερώνει το υπουργείο Υγείας.
  • Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
  • Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.
  • Τηρεί τους όρους για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.
  • Λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Υπουργείο Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
  • Θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας κάθε απαραίτητη απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις περί προστασίας δεδομένων.

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων είναι οι ίδιοι οι ασθενείς, το υπουργείο Υγείας, η ΗΔΙΚΑ, θεράποντες ιατροί και άλλοι δημόσιοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Το υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς ή άλλοι φορείς του δημοσίου ή διεθνείς οργανισμοί, θα παίρνουν τις πληροφορίες για τους ασθενείς με ψευδώνυμο ή ανώνυμα ώστε να μην μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ασθενών, θα μπορούν όμως να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για τη διενέργεια επιδημιολογικών, στατιστικών, οικονομικών, διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων για τη βελτίωση των δεικτών υγείας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων από αυτές τις δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Ηλεκτρονική παρακολούθηση φαρμάκων

Συστήνεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (Η.Σ.Πα.Δι.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία, με σκοπό την παρακολούθηση σε ζωντανό χρόνο (real time) της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά από τους εμπλεκόμενους φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το Η.Σ.Πα.Δι.Φ. μπορεί να διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα, ώστε να συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία του και την παρακολούθηση της αγοράς.

Στο σπίτι τα φάρμακα σοβαρά ασθενών, με ταχυμεταφορά από τον ΕΟΠΥΥ

Ακριβά φάρμακα στο σπίτι

Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών που περιλαμβάνονται στη λίστα του ν. 3816/2010, είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Νομιμοποίηση δαπανών νοσοκομείων

Παρατείνεται η θητεία των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων ΕΣΥ ως τις 31.12.2023.

Παρατείνεται επίσης ως τη δημοσίευση του νομοσχεδίου:

  • Η νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Υγειονομικών Περιφερειών.
  • Η νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.
  • Η εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.
  • Η νομιμοποίηση δαπανών από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Προστασία από την πανδημία

Οι συμβάσεις για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης και φύλαξης των εμβολίων κατά του COVID-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα, παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η.12.2023.

Αντίστοιχα, παρατείνεται ως το τέλος του έτους η δυνατότητα υπέρβασης της 48ωρης εβδομαδιαίας εργασίας των γιατρών στις μονάδες ΠΦΥ και οι συμβάσεις εργασίας προσωπικού COVID-19 σε προνοιακούς φορείς

Ως τις 31 Οκτωβρίου 2024 παρατείνονται οι συμβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2023. Αφορά συμβάσεις για την κάλυψη της ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για την αντιμετώπιση υγειονομικών και πάσης φύσεως κινδύνων, την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την προετοιμασία του αντιπυρικού σχεδιασμού της Χώρας, καθώς και λοιπών επιχειρησιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο χρόνος παράτασης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των 24 μηνών.

Πηγή: in.gr