Τρίτη
16
Απρίλιος
TOP

Προσωρινός ανάδοχος για το έργο αναδιάταξης – αναδιοργάνωσης της Πλατείας 23ης Μαρτίου

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το 1ο πρακτικό της επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ) για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: “ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ “.

Προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 23,67%.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.452.500,00€ και συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται εντός των ορίων του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας το οποίο είναι μία από τις δύο περιοχές εστίασης της εγκεκριμένης ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας.

Η προτεινόμενη πράξη ανάπλασης της οδού και της πλατείας 23ης Μαρτίου στην πόλη της Καλαμάτας, αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του πολιτιστικού αποθέματος του Ιστορικού Κέντρου της πόλης.

Προς την κατεύθυνση αυτή δίδεται προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών με την αύξηση της επιφάνειας της πλατείας και των πεζοδρομίων της οδού 23ης Μαρτίου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον για τους κατοίκους και τους πολυάριθμους επισκέπτες της πόλης, στην περιοχή παρέμβασης για την ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου της Καλαμάτας.

Στο νέο προστιθέμενο χώρο της Πλατείας 23ης Μαρτίου πραγματοποιείται η εκ νέου χωροθέτηση των προτομών των ηρώων της Επανάστασης του 1821 στην υφιστάμενη βάση τους, οι οποίες βρίσκονται πάνω στη νησίδα ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η τοποθέτηση και ο προσανατολισμός των προτομών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την άφιξη των συγκεκριμένων προσώπων κατά την Τελετή Αναπαράστασης της 23ης Μαρτίου.