Κυριακή
27
Νοέμβριος
TOP

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Tag

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το 1ο πρακτικό της επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ) για την