Παρασκευή
21
Ιούνιος
TOP

Στις 27 Μαΐου συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας

Με 17 θέματα στην ημερησία διάταξη πρόκειται να γίνει η 21η/2024  συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής  του Δήμου Καλαμάτας, τη  Δευτέρα  27  Μαΐου  2024  και  ώρα 1:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 99.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθηνών 99

24134 Καλαμάτα

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρήστος Αλεξανδρόπουλος
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27213-60810
EMAIL : [email protected]
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
   
 
Προς:

 

 

 

 

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

 

   
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 21/2024 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  21η/2024  συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής  του Δήμου Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί  τη  Δευτέρα  27  Μαΐου  2024  και  ώρα 1:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 99, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. Πρόσληψη Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το σχολικό έτος 2024 – 2025, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
2. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
3. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, στην υπηρεσία καθαριότητας Δήμου Καλαμάτας, λόγω επειγουσών αναγκών. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
4. Πρόσληψη εργατών πυροπροστασίας και οδηγών κατά την αντιπυρική περίοδο 2024. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», για τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος)
6. Αποδοχή τροποποίησης της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003042 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027». (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος)
7. Έγκριση  5ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κ.λ.π.) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου». (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)
8. Έγκριση  διενέργειας της δαπάνης «Παροχές ένδυσης – προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» με την διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 – «Ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση λόγω  κατεπείγουσας ανάγκης». (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)
9. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων & ασφάλιστρα για παιδικές χαρές Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)
10. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσης περιπτέρου στη οδό Ναυαρίνου, εντός δημοτικού parking. (Εισηγητής: κ. Δρούγας Παντελής)
11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)
12. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)
13. Μετακινήσεις   Δημάρχου,  Αντιδημάρχων   και   Δημοτικών   Συμβούλων.  (Εισηγητής:        κ. Μαρινάκης Σαράντος)
14. Έγκριση  κίνησης  υπηρεσιακών  οχημάτων  εκτός  ορίων  Δήμου  Καλαμάτας.  (Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος)
15. Κατεδάφιση τμημάτων πέτρινων τοίχων, ως επικινδύνως ετοιμόρροπων, για την άρση της επικινδυνότητας αυτών, στη Δημοτική Κοινότητα Θουρίας. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)
16. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 107/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά στην παράταση μίσθωσης ακινήτων (καταστημάτων) ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ». (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
17. Παραλαβή εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων των κληροδοτημάτων «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ» και «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ». (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

 

Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος

Δήμαρχος Καλαμάτας

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/2024  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.      Κουτραφούρης Βασίλειος

2.      Κουμάντου Πιπίνα

3.      Καραγιάννης Ανδρέας

4.      Μαρινάκης Σαράντος

5.      Φάβας Γεώργιος

  Σκοπετέας Αναστάσιος

Αγγελή Μαρία

Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

Παπαευσταθίου Βασίλειος

6.      Τζαμουράνης Βασίλειος

7.      Χανδρινός Σπυρίδων

8.      Οικονομάκος Δημήτριος

  Κούβελα Κάτσαρη Ευγενία

Φαββατάς Δημήτριος

Τσιγαρίδης Αθανάσιος

Καντζιλιέρη Χριστίνα Ελευθερία

Προέδρους  Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων:    Θουρίας  κ. Κουδούνη Χρήστο

Καλαμάτας  κ. Λύρα Παναγιώτη

Προέδρους  Δημοτικών Κοινοτήτων:    Πηγών  κ. Λάζαρο Ηλία

 

 

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Καλαμάτας
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Καλαμάτας
3. Αντιδημάρχους Δήμου Καλαμάτας
5. Δημοτικούς Συμβούλους Καλαμάτας
6. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων
7. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
8. Διευθύνσεις Δήμου Καλαμάτας
9. Νομικά Πρόσωπα Δήμου Καλαμάτας
10. Δημοτικές Ενότητες: Άριος, Αρφαρών, Θουρίας
11. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης