Πέμπτη
25
Απρίλιος
TOP

Έως 16 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για προγράμματα Οπωροκηπευτικών

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση: Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για νέο ΕΠ (με έναρξη υλοποίησης από την 1η Ιανουαρίου 2024) ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2024. Η υποβολή των αιτήσεων τροποποίησης ΕΠ εντός του έτους, γίνεται έως την 15η Μαΐου κάθε έτους.

Αναλυτικότερα το ΦΕΚ αναφέρει:

Άρθρο 1

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

.1. Για την εφαρμογή του άρθρου 23 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, οι ΟΠ/ΕΟΠ υποβάλουν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, είτε αίτηση για νέο πρόγραμμα, διάρκειας τριών έως πέντε ετών, είτε αίτηση για τροποποίηση επόμενου έτους ή για τροποποίηση του υφιστάμενου ΕΠ εντός του έτους, είτε αίτηση μη τροποποίησης ΕΠ για το επόμενο έτος.

Οι ΟΠ/ΕΟΠ μπορούν να αιτηθούν μία εντός του έτους τροποποίηση του ΕΠ με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται αμετάβλητοι οι γενικοί στόχοι του. Το ΕΤ που είχε εγκριθεί αρχικά μπορεί να αυξηθεί έως 25%. Η υποβολή των αιτήσεων νέων ΕΠ, των τροποποιήσεων επόμενου έτους και των αιτήσεων μη τροποποίησης ΕΠ, γίνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του ΕΠ. Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για νέο ΕΠ (με έναρξη υλοποίησης από την 1η Ιανουαρίου 2024) ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2024. Η υποβολή των αιτήσεων τροποποίησης ΕΠ εντός του έτους, γίνεται έως την 15η Μαΐου κάθε έτους..

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

.1. Η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου (Ε.Π.Ε.) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 397/18235/16.02.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 601) ελέγχει τις αιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας και συντάσσει και καταχωρίζει στο ΟΠΣΚΕ σχετική εισήγηση για την αξιολόγησή τους, κατόπιν επαλήθευσης με κάθε ενδεδειγ-μένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των επιτόπιων ελέγχων, έως την 30η Οκτωβρίου κάθε έτους. Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εισήγησης ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου 2024. Για τις εντός του έτους τροποποιήσεις ΕΠ, η Ε.Π.Ε. καταχωρίζει τη σχετική εισήγηση στο ΟΠΣΚΕ έως την 30η Μαΐου κάθε έτους..

Άρθρο 2

  1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται και τα τέσσερα πρώτα εδάφια της ως άνω παραγράφου διαμορφώνονται ως εξής:

.2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, τριμελής επιτροπή παραλαβής των δράσεων, αποτελούμενη από δυο (2) γεωπόνους κατηγορίας ΠΕ της αρμόδιας ΔΑΟΚ, με τους αναπληρωτές τους, και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής, από υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας και έναν οικονομικό υπάλληλο της αρμόδιας ΔΑΟΚ κατηγορίας ΠΕ με τον αναπληρωτή του και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας, αυτής οικονομικό υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας ΤΕ. Τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γεωπόνων είναι ποιοτικός ελεγκτής. Τα μέλη αυτής της επιτροπής είναι διαφορετικά από τα μέλη της επιτροπής της παρ. 1. Η επιτροπή είναι δυνατό μετά από πρόσκληση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΑΟΚ να συνεπικουρείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με δράσεις των ΕΠ..

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1400/395263/22.12.2023 απόφαση.

ΠΗΓΗ agronews.gr