Σάββατο
2
Δεκέμβριος
TOP

Τα ψιλά γράμματα για τις «χαμένες» ρυθμίσεις – Οδηγίες

Διευκρινίσεις  ήρθαν από την ΑΑΔΕ μέσω εγκυκλίων σχετικά με την επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων.

Συγκεκριμένα για την επανένταξη στις 72 ή 120 δόσεις ισχύουν τα εξής:

1. Οι οφειλέτες οι οποίοι απώλεσαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής μπορούν  να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης με την επιφύλαξη του ελαχίστου ποσού μηνιαίας δόσης, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή.

2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης είναι η 31η Ιουλίου 2023. Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, Δημοφιλείς Εφαρμογές, «Επανένταξη Ρύθμισης 120 & 36/72 δόσεων».

3. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του φορολογούμενου που έχουν απωλεσθεί. Από αυτές, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει τις ρυθμίσεις, για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επανένταξης.

Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ.

Για την επανένταξη στη ρύθμιση

Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει:

1) έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,

2) Μέσα σε ένα μήνα θα  να εξοφλήσει ή  τυχόν  άλλες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, ώστε να μην απολεσθεί η ρύθμιση στην οποία επανεντάσσονται οι οφειλές.

3) Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της παλαιότερης και της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει.

Τυχόν καταβολές από τον οφειλέτη που έχουν διενεργηθεί για τις οφειλές που είχαν υπαχθεί σε απολεσθείσα ρύθμιση κατά τις ανωτέρω διατάξεις οι οποίες δεν έχουν πιστωθεί κατά την ημερομηνία της επανένταξης, αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης κατά σειρά παλαιότητας αυτών. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει ισούται με το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης, με την επιφύλαξη του ελαχίστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Διαβάστε την συνέχεια του ρεπορτάζ από το www.moneyreview.gr πατώντας εδώ