Δευτέρα
20
Μάρτιος
TOP

Ξεκινά η κύρωση κοινοχρήστου δικτύου τμήματος του οδικού δικτύου οικισμού «Λαίικα – Σπιτάκια – Κατσαραίικα»

Από το Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι με την 111/2022 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΞΘ8ΩΕΕ-ΡΡ5) του Δημοτικού Συμβουλίου, κινήθηκε η διαδικασία για την κύρωση τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Λαϊκών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του αρ.35 ν.3937/2011(ΦΕΚ 60Α/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την εγκυκλιο12/2012 του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:Β4ΛΑ0-ΔΩ8).

Η διαδικασία αφορά ειδικότερα την οδό που διέρχεται εμπρόσθιων της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ361350108019 καθώς και τις έτερες ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 361350130004, 361350130006, 361350130007, 361350130005, 361350130002, 361350130001, 361350130003, 361350108016, 361350108015, 361350108038, 361350108018, 361350108032, 36130108019, 361350108017, 361350108041, 361350108023, 361350108024.

Καλούμε τους ενδιαφερομένους να λάβουν γνώση και σε περίπτωση εντοπισμού τυχόν σφαλμάτων ή ελλείψεων στην αποτύπωση των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων να υποβάλλουν στο Δήμο σχετικά στοιχεία για την διόρθωση – συμπλήρωση του.