Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

Το ΥΠΕΝ «βάζει πλάτη» για την επιτάχυνση του πολεοδομικού σχεδιασμού

Το ΥΠΕΝ επιχειρεί με τη σύσταση ομάδας εργασίας να βοηθήσει τους Δήμους στην επιτάχυνση των διαδικασιών πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα, συστήνεται και συγκροτείται Ομάδα Εργασίας με σκοπό την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επιτάχυνση του πολεοδομικού σχεδιασμού και ειδικότερα την εξεύρεση μέσων και διεργασιών με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, κατά την εκπόνηση των μελετών των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων ή ειδικών πολεοδομικών σχεδίων κλίμακας ΤΠΣ.

Οι προτεραιότητες της Επιτροπής συνίστανται και αφορούν ενδεικτικώς:

  • την παρακολούθηση ενεργειών εκπόνησης των μελετών
  • τον εντοπισμό προβλημάτων και δυσλειτουργιών κατά τη συνεργασία μεταξύ των μελετητών που έχουν αναλάβει την εκπόνηση των μελετών και των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
  • την σύνταξη εισηγήσεων προς τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος βάσει των οποίων θα επιτυγχάνεται η επιτάχυνση εκπόνησης των μελετών
  • την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υποβολή προτάσεων για την επίλυση τυχόν διαδικαστικών και λοιπών προβλημάτων και δυσλειτουργιών

Λειτουργία της Ομάδας Εργασίας

1. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του συντονιστή.
2. Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα πραγματοποιούνται είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε δια ζώσης στο Υ.Π.ΕΝ., Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα (4ος όροφος).
3. Η Ομάδα Εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.
4. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται επίσης να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του συντονιστή, ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και άλλων Υπουργείων και στελέχη φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή γνώμη επί των θεμάτων.
5. Η Ομάδα Εργασίας δεν είναι αμειβόμενη.
6. Η διάρκεια της Ομάδα Εργασίας είναι έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα υλοποίησης του έργου της Ομάδα Εργασίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

πηγή: www.in.gr